Αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Τήνου - Άνδρου ο διαγωνισμός για την ανέλκυση του ναυαγίου Ρ/Κ ΡΑΦΗΝΑ. Πρόκειται για το ρυμουλκό που έχει βυθιστεί στο λιμάνι του νησιού από τον Δεκέμβριο του 2015. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει ο διαγωνισμός:

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr και http :// dimostinou. eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 7 του Ν. 2881/01 με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το ν. 4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου Ρ/Κ «ΡΑΦΗΝΑ ΝΣ 333» που βρίσκεται βυθισμένο εντός του Λιμένος Τήνου, από τον μειοδότη στον οποίο θα μεταβιβασθεί το ναυάγιο.

Χρόνος εκτέλεσης: τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 84200 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00 και η ώρα λήξης 12:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.