Στη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε την τροποποίηση Σύστασης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.

Η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κα Άνδροβικ έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθ. 72/2011 απόφαση του σώματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 1300/16-6-2011), εγκρίθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών σε δύο και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου». Στην παρ. 3 της άνω συστατικής
πράξης προβλέπεται ότι οι νέες Σχολικές Επιτροπές θα διοικούνται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, αποτελούμενο από δεκαπέντε (15) μέλη. Επίσης με την 235/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 375/18-2-2014 τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου».


Ύστερα από όλα αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατα πλειοψηφία τα ακόλουθα:

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύστασης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τήνου, και συγκεκριμένα στο εδάφιο που αναφέρεται στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ και εμπεριέχεται στην παρ. Α. της απόφασης υπ’ αριθ. 74/2011, και στην παρ. Β της απόφασης υπ΄ αριθ. 235/2013 το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

3. Διοίκηση των νέων Νομικών Προσώπων – Σχολικών Επιτροπών
Οι νέες Σχολικές Επιτροπές θα διοικούνται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, το οποίο απο-
τελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

Α.- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Δύο (2) διευθυντές, των Δημοτικών Σχολείων, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών
- Δύο (2) διευθυντές Νηπιαγωγείων, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών
- Τρεις (3) αιρετούς, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
- Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
- Ένα (1) δημότη με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

Β.- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Τρεις (3) διευθυντές, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών.
- Τρεις (3) αιρετούς, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
- Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
- Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ).
- Ένα (1) δημότη με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παντελεήμων Αρμάος, Παναγιώτης Κροντηράς, Αντώνιος Ξενόπουλος, Φραγκίσκος Αμοιραλής, Εμμανουήλ Λούβαρης, Νικόλαος Γκίζης και Πέτρος Κουσουνάδης για τους λόγους που εμφαίνονται στα οικεία πρακτικά.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.