Με την υπ’ αριθμόν 4/2017 διάταξη της κ. Ειρηνοδίκη Τήνου, η οποία νομίμως αναπληρώνεται από τον Δόκιμο Ειρηνοδίκη Μήλου, Γεώργιο Μέγγο ενεκρίθη το από 01.03.2017 καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ Ρ.» που ιδρύθηκε και εδρεύει στον Δήμο Τήνου. Για τις σχέσεις του Σωματείου με το εξωτερικό, η επωνυμία θα είναι «Babis R. Centre».

Με το καταστατικό που αποτελείται από 26 άρθρα προσδιορίζεται ο σκοπός του Σωματείου, ο οποίος δεν είναι κερδοσκοπικός ούτε αντίθετος στο Σύνταγμα, τους ισχύοντες νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Τέλος, διατάσσεται η δημοσίευση περίληψης του καταστατικού αυτού σε μια τοπική εφημερίδα και στο Δ.Δ.Δ. του ΕΤΑΑ καθώς και η εγγραφή του στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Σύρου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.