Την Τρίτη, 4 Ιουλίου συνεδρίαση η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τήνου. Ένα από τα θέματα της συνεδριάσεως ήταν η «Αποδοχή ποσού επιχορήγησης από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (A΄και Β΄ κατανομή έτους 2017)»

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα ενημέρωσε τα μέλη ότι με τις με αριθ. 8847/9- 1-2017 και 50300/5-5-2017 εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατατέθηκαν στον Δήμο η Α΄ και η Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους. Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με την 121/2017 απόφασή του την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή περιγράφεται στiς με αριθ. 1/2017 και 2/2017 αποφάσεις της, και κατανέμει το ποσό των 21.024,00€ που αφορά την Α΄ και Β΄ δόση για το έτος 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρότεινε η διαχείριση των χρημάτων να συνεχίσει να γίνεται κεντρικά από τη Σχολική Επιτροπή, τα χρήματα να παραμένουν στο λογ/σμο της, με την τήρηση των αναλογιών για τις δαπάνες κάθε σχολείου. Βάσει του νέου τύπου κατανομής, όπως αυτή αποφασίστηκε με την με αριθ. 17/2015 προγενέστερη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για τη κάθε σχολική μονάδα αναλογεί ένα συγκεκριμένο ποσό ως εξής


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.