Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαφάνεια του Κράτους το θέμα που αναρτήσαμε χθες και αφορά την λύση που φαίνεται πως έρχεται για τα απορρίμματα του νησιού. Πριν προχωρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Η ουσιαστική λύση λέγεται ΧΥΤΥ αυτή που αναφέραμε στη χθεσινή μας ανάρτηση είναι μια μεταβατική λύση, μέχρι τη δημιουργία του ΧΥΤΥ.

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επεξεργασία αποθηκευμένων και νέων ΑΣΑ (Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων) Δήμου Τήνου μεταβατικής περιόδου” στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. Πρωτ. 66105/13-06-2017 πρόσκληση Τεχνικής Γραμματείας/Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων/ Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων/ Γεν. Γραμματεία Δημ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020. Δυνητικοί δικαιούχοι της ανωτέρω πρόσκλησης είναι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, Λοιπά Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) π.χ.Δ ΕΥΑ, Νοσοκομεία και λοιπά Ν.Π. στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας, Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λιμενικά Ταμεία και Φορείς Διαχείρισης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, Επιμελητήρια (Εμπορικά, Βιομηχανικά, - Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών στις είναι από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης έως και την 31-07-2017.

Η πρόταση του Δήμου Τήνου που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά στον Ειδικό Στόχο (δράση) 3 “Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων”, του Γενικού Στόχου 6 “Ενίσχυση περιβαλλοντικών υποδομών και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος” του Άξονα προτεραιότητας 1 “Βελτίωση υποδομών” και έχει τίτλο “Επεξεργασία αποθηκευμένων και νέων ΑΣΑ (Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων) Δήμου Τήνου μεταβατικής περιόδου”

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, ζητείται χρηματοδότηση υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει την επεξεργασία των ήδη αποθηκευμένων δεματοποιημένων σύμμεικτων απορριμμάτων και την ταυτόχρονη επεξεργασία των νέων παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα. Τα αποθηκευμένα δεματοποιημένα απορρίμματα είναι περί τους 10.000 τόνους ενώ η παραγωγή απορριμμάτων προς επεξεργασία είναι περίπου 5.000 τόνοι ανά έτος.

Η εγκατάσταση δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων Δήμου Τήνου είχε σχεδιαστεί για την αποθήκευση δεμάτων ενός έτους στον αδειοδοτημένο χώρο στη θέση «Κοσσίνι», του Δήμου Τήνου. Τα δεματοποιημένα απορρίμματα θα μεταφέρονταν σε ΧΥΤΑ εκτός νησιού με τον οποίο θα έκανε διμερή συμφωνία ο Δήμος Τήνου. Λόγω της απαγόρευσης μεταφοράς δεμάτων απορριμμάτων αλλά και εύρεσης κατάλληλου χώρου ταφής, τα δέματα δεν μεταφέρθηκαν/μεταφέρονται με αποτέλεσμα να έχει ήδη κορεστεί ο χώρος αποθήκευσης, να έχει ξεπεραστεί ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης που προβλέπεται από την άδεια του χώρου και να πλησιάζει στην λήξη του ο χρόνος νόμιμης αποθήκευσης των δεμάτων. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του ΧΥΤΥ Τήνου προγραμματίζεται να ξεκινήσει σε 3 έτη κάνοντας την ανάγκη εύρεση άμεση λύσης επιτακτική.

Με την προτεινόμενη υπηρεσία, θα γίνει επεξεργασία των παλαιών και νέων σύμμεικτων απορριμμάτων προκειμένου α) να γίνει διαχωρισμός του βιοαποδομήσιμου και μετατροπή του σε εδαφοβελτιωτικό, β) να γίνει ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και γ) δεματοποίηση του υπολείμματος που εκτιμάται σε 30% περίπου της αρχικής ποσότητας ΑΣΑ, δ) προσωρινή αποθήκευσης των δεμάτων στο χώρο και μεταφορά στο νέο ΧΥΤΥ Τήνου. Με την λύση αυτή, θα επαρκέσουν οι αρχικοί χώροι αποθήκευσης , θα αποφευχθεί η μεταφορά και διάθεση των δεμάτων εκτός Τήνου και θα προκύψουν δέματα υπολείμματος που είναι περισσότερο ασφαλή στην αποθήκευση.

H παροχή υπηρεσίας που θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό αφορά την επεξεργασία 25.000 τόνων ΑΣΑ, για περίπου 3 έτη, έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδομές Υγειονομικής Ταφής. Η επεξεργασία των Αστικών Στερρών Αποβλήτων θα γίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεματοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης δημοτικών αποβλήτων στην θέση Κοσσίνι. Ο Ανάδοχος του έργου (υπηρεσίας), θα έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αδειοδότηση του χώρου και θα διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι επεξεργασίας και αποθήκευσης.

Με την προτεινόμενη λύση της επεξεργασίας των παλαιών και νέων ΑΣΑ:

1. Δεν παρατείνεται ο χρόνος αποθήκευσης των δεμάτων πέραν της επιτρεπόμενης τριετίας
2. Προλαμβάνεται η δημιουργία ρύπανσης ή στραγγιδίων ή πυρκαγιάς από τα δέματα.
3. Εξοικονομείται χώρος προσωρινής αποθήκευσης
4. Αποφεύγεται η μεταφορά σε άλλο ΧΥΤΑ
5. Τα δέματα με το υπόλειμμα είναι πολύ περισσότερο ασφαλή γιατί έχει αφαιρεθεί το οργανικό κλάσμα που διασπάται
6. Ανακτώνται χρήσιμα υλικά που θα κατέληγαν σε ταφή.
7. Εξοικονομούνται χώροι στην τελική διάθεση των ΑΣΑ.
8. Είναι περιβαλλοντικά ασφαλέστερη μέθοδος

Το προτεινόμενο έργο εξασφαλίζει την ασφαλή μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στην μελλοντική κατάσταση που θα έχουν ολοκληρωθεί οι δρομολογημένες υποδομές που περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός σύγχρονου ΧΥΤΥ και μίας μονάδας κομποστοποίσης απορριμμάτων. Για τα μόνιμα έργα διαχείρισης έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΥΜΠΕΡΑΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 1.950.000,00 ευρώ. και κάθε πρόταση αξιολογείται με τη σειρά υποβολής της και εγγραφής στο πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΟΙΑΝ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου, Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με αρ. 66105/13-06-2017 πρόσκληση της Τεχνικής Γραμματείας/Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων/Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων/ Γεν. Γραμματεία Δημ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Επεξεργασία αποθη-
κευμένων και νέων ΑΣΑ (Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων) Δήμου Τήνου μεταβατικής πε-
ριόδου” στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, Ειδικό Στόχος (δράση) 3 “Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων”, του Γενικός Στόχος 6 “Ενίσχυση περιβαλλοντικών υποδομών και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος” του Άξονα προτεραιότητας 1 “Βελτίωση υποδομών” με προϋπολογισμό 1.950.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.)

2. – Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τήνου για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Ο κ. Πέτρος Κουσουνάδης ψήφισε κατά της πρότασης διότι, αυτή έρχεται σε αντίθεση με το ψηφισμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το ποσοστό προς ανακύκλωση από τα υπάρχοντα δέματα θα είναι μικρό, ο ΧΥΤΥ δε θα είναι έτοιμος σε τρία χρόνια και τα χρήματα θα μπορούσαν να ξοδευτούν για πραγματική βελτίωση υποδομών του Δήμου, σύμφωνα με την πρόσκληση, αντί να δοθούν σε ιδιώτη με μηδαμινά αποτελέσματα. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.