Αναρτήθηκε στο Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου υποδομών και μεταφορών η έγκριση δέσμευσης ποσού 276.350,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Τήνου».

Όπως αναφέρει η εν λόγω απόφαση, ο Λιμένας Τήνου έχει χαρακτηρισθεί ως λιμάνι μείζονος ενδιαφέροντος (ΚΥΑ 8315.2/02/07 ΦΕΚ 202Β/16-02-2007) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ. 44 του Ν. 4150/13 θα πρέπει να συνταχθεί Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης.


Συνεχίζοντας σε άλλο σημείο αναφέρει "Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Ουσιαστικά με αυτή την απόφαση δίνεται το πράσινο φως για τη διενέργεια του Διαγωνισμού για τη Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Τήνου τον οποίο διαγωνισμό έχει αναλάβει να διενεργήσει το Υπουργείο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.