Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων δυνάμει της ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης συγκεκριμένα:


Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31.7.2018
1
ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31.7.2018
1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-9-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-10-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου (Παιδικός Σταθμός), Μεγαλόχαρης 55, Τ.Κ.: 842 00 Τήνος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Δημοτικού Νομικού Προσώπου υπόψη κας Σοφίας Κολοβού ( τηλ. επικοινωνίας: 22830-22285 ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την υποβολή των αιτήσεων είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω της προσωρινής στέγασης του Παιδικού Σταθμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου στο τηλ. 22830-22285, καθώς οι πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρόσβαση θα γίνεται από την είσοδο του σχολείου επί της Λεωφ. Μεγαλόχαρης.
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017, το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ.6 και το  «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και ii) δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, θα διανέμονται και από τα Γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72).


Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ψάρρος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.