Αναρτήθηκε χθες, στο επίσημο site του Δήμου Τήνου η διακήρυξη δημοπρασίας «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων (Προμήθεια Μικρού Δορυφορικού Απορριμματοφόρου)» προϋπολογισμού 35.000,00 € επί πλέον Φ. Π. Α. 24% 8.400,00€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την Τρίτη 17/10/2017 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Δήμου Τήνου, επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. 84200, Τήνος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στον 2ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα 16 /10/2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:2283360140, καθώς και του τμήματος Η/Μ έργων και συγκοινωνιών στο τηλ. 2283360122, fax: 2283360139 Email: dt@1516.syzefxis.gov.gr , dtpromithies@gmail.com

Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.