Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Σύμβούλιο Τήνου η σύναψη τριμερούς σύμβασης – συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Τήνου, ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελλιών και Ε.Ε.Α.Α., αναφορικά με το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμο Τήνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 55561/2017 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. με το οποίο μας κοινοποιεί σχέδιο για υπογραφή νέας τριμερούς σύμβασης σε αντικατάσταση της υπάρχουσας διμερούς σύμβασης.

Αντικείμενο της νέας αυτής σύμβασης είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας του Δήμου Τήνου με την ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών και της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και μόνον, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2939/2001 και στην οδηγία 94/62 της Ε.Ε. όπως αναθεωρήθηκε με την οδηγία 04/12, στον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό και σε συμφωνία με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Τα απόβλητα συσκευασίας θα προέρχονται από τη διαλογή στην πηγή των νοικοκυριών του Δήμου Τήνου.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση του σχεδίου της τριμερούς σύμβασης, μετά την επεξεργασία του από τις υπηρεσίες του Δήμου, και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ. Πολιτόπουλο ο οποίος και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου της σύμβασης και έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Στη συνέχεια ο λόγος εδόθη στον Πρόεδρο της ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Νικηφόρο Δελασούδα καθώς επίσης και στο μέλος αυτής κ. Μάνθο Δελατόλα οι οποίοι και αναφέρθηκαν στους όρους της σύμβασης καθώς επίσης και στην γενικότερη προσφορά της ΚΟΙΝΣΕΠ για την ανακύκλωση στην Τήνο.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 55561/2017 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ Καλλονής, Κελλιών και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και μόνον.

2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης συνεργασίας όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο της σύμβασης που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τήνου να προβεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δήμου
Τήνου στην υπογραφή της Συμβάσεως.

Μειοψήφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.