Η πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τήνου ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης προσωπικού μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του Νηπιαγωγείου Στενής. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 1/11/2017 έως 30/6/2017. Η αμοιβή του/της καθαρίστριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 7867/ ΦΕΚ 8083Β /06-09-2017 Κοινή Απόφαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.

Καθορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

- Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Δήμο Τήνου και το ΚΕΠ του Δήμου)
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
- Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια

- Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει ο συνολικός χρόνος ανεργία, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου του ιδίου ή της πατρικής τους οικογένειας κατά περίπτωση

- Βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα με την οποία θα προκύπτει ο χρόνος απασχόλησης σε αντικείμενο του ίδιου κλάδου

- Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων, ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο Νηπιαγωγείο Στενής Τήνου, στο Δημοτικό Κατάστημα, στα ΚΕΠ του Δήμου, στο site του Δήμου και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Η προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται από 13 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή έως και τις 19 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα του Δήμου Τήνου στο Δημαρχείο, στους υπαλλήλους και Μαίρη Φυρίγου και κα Μαρία Μωραΐτη τηλ, 22833 60100, 22833 60143

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.