Την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα Τήνου αναφορικά με τα έργα που θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου έτους 2018, με σκοπό την ένταξή τους στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμά του, οικ. έτους 2018.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου, αφού έλαβε το λόγο επί του θέματος, παρουσίασε και ανέγνωσε το 8724/30-08-2017 έγγραφο του Δήμου Τήνου, με θέμα «Κατάρτιση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τήνου οικ. έτους 2018», το οποίο απευθυνόμενο στην Δημοτική και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εν όψει του νέου οικονομικού έτους καλούμαστε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, έχοντας ως γνώμονα πρωτίστως τις καθημερινές ανάγκες του τόπου μας καθώς και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών μας.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος έκανε υπόμνηση της 35/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου με την οποία είχε διαμορφωθεί η πρόταση έργων της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου για το Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους 2017.

Στη συνέχεια έκανε λεπτομερή παρουσίαση των έργων που τελικά εντάχθηκαν στο τρέχον Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 του Δήμου Τήνου, τόσο εκείνων τα οποία εκτελέσθηκαν μέχρι την παρούσα στιγμή όσο και εκείνων που εκτελούνται ή θα εκτελεσθούν μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους.

 Αμέσως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου πρότασή του με έργα και εργασίες (Επισκευές, Συντηρήσεις) για ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων οικ. έτους 2018 και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υποβληθείσα πρόταση του Προέδρου για το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2018, τις υφιστάμενες ανάγκες για εκτέλεση έργων και εργασιών, τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή και που βρίσκονται σε εξέλιξη, το υπ' αριθ. 8724/30-08-2017 έγγραφο του Δήμου Τήνου, έκανε μακροσκελή και διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα. Τα έργα και οι εργασίες (Επισκευές, Συντηρήσεις) που προτείνονται να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τήνου οικ. έτους 2018 είναι τα εξής:


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.