Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου συζητήθηκε το θέμα που αφορά την ατικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι με την 152/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν τα μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου». Με αιτήσεις τους τα τακτικά μέλη Αλβέρτη Αικατερίνη και Μαραγκός Παρασκευάς ζητούν την παραίτησή τους από τακτικά μέλη του Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και συγκεκριμένα :

α) Στη θέση της Αλβέρτη Αικατερίνης να ορισθεί το αναπληρωματικό μέλος Στυλιανός Ασημομύτης με αναπληρωτή αυτού τον Βιδάλη Νικόλαο και

β) στη θέση του Μαραγκού Παρασκευά να ορισθεί το αναπληρωματικό μέλος Αλοΐσιος Άνδροβικ με αναπληρώτρια την κα Μουζούκου Αγγελική.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ., τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ., τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αποφασίζει ομόφωνα:

Ορίζει τον Στυλιανό Ασημομύτη με αναπληρωτή αυτού τον Βιδάλη Νικόλαο και Αλοΐσιο Άνδροβικ με αναπληρώτρια την κα Μουζούκου Αγγελική, ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Αλβέρτη Αικατερίνης και Μαραγκού Παρασκευά αντίστοιχα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.