Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 10/11-10- 2017, θέμα 1ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου να παραστούν στην Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου, στην Ξυνάρα στις 12 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:Θέμα 1ο : Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2016, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2016, γ) έκθεσης διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2016 και  δ) έκθεσης ελέγχου εποπτικού συμβουλίου χρήσης 2016.

Θέμα 2ο : Έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως 2016.

Θέμα 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2016.

Θέμα 4ο : Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017.

Θέμα 5ο : Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2017.

Θέμα 6ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.