Μετά βαθυτάτης θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς καθ’ ἱεράν νῆσον Τῆνον παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀντωνίου Φώσκολου.

Ὁ ἀοίδιμος ἐγεννήθη εἰς Κτικάδον, τῆς ἱερᾶς νήσου Τήνου, τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1946. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 10 ην Μαρτίου τοῦ 1974, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Φιλοθέης, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μέμφιδος Νικοδήμου, καί Πρεσβύτερος τήν 17 ην τοῦ ἰδίου μηνός, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας κ. Συνεσίου.

Τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου ἔλαβε τήν 25 ην Μαρτίου 1983 εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου παρά τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου ἡμῶν Δωροθέου Α΄, ὁ ὁποῖος καί τοῦ ἀπένειμεν, ὡσαύτως, καί τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, τήν 21 ην Νοεμβρίου 1996, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Τριποτάμου.

Με τήν ἐκλεκτήν ὁμόζυγόν του Σταματίαν ἐδημιούργησε μίαν ἀρίστην οἰκογένειαν, μέ τρία τέκνα.

Ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, διηκόνισεν εὐόρκως καί εὐδοκίμως, μέ ἱεραποστολικόν φρόνημα καί θυσιαστικόν ζῆλον ἀρχικῶς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Καρδιανῆς έπί ἕν ἔτος, ἀπό 1 ης Ἀπριλίου 1974 ἕως 28 ης Φεβρουαρίου 1975, καί ἐπί 42 ἔτη, ἀπό τήν 1 ην Μαρτίου 1975 ἕως καί τήν ἐκδημίαν του, τήν θάλλουσαν Ἐνοριακήν Κοινότητα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ
Κυρίου Κτικάδου, εἰς τόν ὁποῖον τελεσθήσεται ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του αὔριον, Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου.

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Ἑρμούπολις, 13 Ὀκτωβρίου 2017

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.