Η Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τήνου, σε κατηγορίες (σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017) αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το Ν. 4479/2017 και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) ο νομοθέτης επιχειρεί την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των Διοικητικών ορίων κάθε Δήμου ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητα και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν.

Οι Δήμοι όλης της χώρας οφείλουν να ολοκληρώσουν την κατάταξη σε ομάδες όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων τους, με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας το Δήμου και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για την Τήνο ισχύουν τα παρακάτω:
Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.