Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. γνωστοποιεί ότι πρόκειται να διενεργήσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές για την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της. Η τράπεζα θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό και για ένα ακίνητο στην Τήνο στη θέση Αγκάλη.

Πρόκειται για μια διώροφη κατοικία (μεζονέτα) αποτελούμενη από Α’ και Β’ όροφο εμβαδού 49,80 τ.μ. και 49,13 τ.μ. και δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 23,50 τ.μ. και 22,10 τ.μ. . αντίστοιχα, επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.919,22 τ.μ. Τιμη εκκίνησης είναι 150.000€. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα 1η Νοεμβρίου και ώρα 12.00

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Κατάστημα Τήνου (476), στην παραλία Τήνου (τηλ. 22830-27014).


Κάθε κλειστή προσφορά, που θα αφορά σε ένα και μόνο ακίνητο, υποβάλλεται στην αρμόδια επί του διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειάς του, είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος, το συγκεκριμένο ακίνητο, το προσφερόμενο τίμημα, δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του φυλλαδίου πώλησης ακινήτων κινητών της Τράπεζας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, υπογραφή του προσφέροντος και ημερομηνία.

Πριν από την παράδοση της προσφοράς του, ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει στην επί του διαγωνισμού Επιτροπή ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης σε Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ή σε μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση ανάδειξής του σε πλειοδότη, για την τήρηση των όρων πώλησης.

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, πριν από το τέλος της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεούται με την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας της σχετικής εγγυοδοσίας, να αναπροσαρμόσει -εφόσον απαιτείται- την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της προσφοράς του, συμπληρώνοντας το ποσό αυτό με μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) ή με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή με Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου ή των κινητών. Με την πιο πάνω εγγυοδοσία υπογράφεται από τον πλειοδότη και δήλωση προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον και τον τρόπο πληρωμής.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.