Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου, οικ έτους 2018.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο του Δήμου κ. Αναστασία Δεληγιάννη η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :

«Σύμφωνα με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται :

1. «Τα Δημοτικά, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 

2. α. Αν ο Δήμος απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα. Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου. 

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια. 

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. 

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση των συμβουλίων δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου».

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Κροντηράς, Ιωάννης Ζαλώνης, Εμμανουήλ Λούβαρης και Νικόλαος Γκίζης οι οποίοι μεταξύ των άλλων υποστήριξαν ότι «θεωρούν ότι με το εν λόγω τεχνικό πρόγραμμα αδικούνται οι Τοπικές Κοινότητες και η ενδοχώρα της Τήνου, δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική αλλά γίνεται ναι προσπάθεια να δοθούν τα έργα στους ίδιους με τις ίδιες διαδικασίες κάνοντας μικροπολιτική με τις απευθείας αναθέσεις, καταλήγοντας σε μηδέν ανάπτυξη και μηδέν έργα με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο 26% απορρόφησης όχι μόνο του τεχνικού προγράμματος αλλά και όλων των έργων».

Επίσης μειοψήφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης ο οποίος μεταξύ των άλλων υποστήριξε ότι «πιστεύουν ότι το τεχνικό πρόγραμμα θα έπρεπε να καταρτίζεται με βάση τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι κάτοικοι μέσω γενικών συνελεύσεων»
Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.