Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε  η αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. έτος 2018 για το νησί της Τήνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Ευγενία Αλοιμόνου η οποία έθεσε υπόψη την υπ’ αριθμ. 222/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε συνδυασμό με το από 10-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου).

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σχετικά προτείνεται να παραμείνουν αμετάβλητες οι τιμές των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 όπως αυτές είχαν οριστεί με την 277/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια το λόγο πήραν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που διατύπωσαν σειρά ερωτήσεων και δόθηκαν διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νικόλαο Αρμακόλα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, αποφασίζει κατά πλειοψηφία.


Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Παναγιώτης Κροντηράς, Ιωάννης Ζαλώνης, Εμμανουήλ Λούβαρης και Νικόλαος Γκίζης οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν γίνεται να ψηφίζουμε πρώτα το σχέδιο του προϋπολογισμού και μετά την αναπροσαρμογή των τελών γιατί τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν την έγκριση της οικονομικής επιτροπής και ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης ο οποίος κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για αναπροσαρμογή στις κατηγορίες των τελών καθαριότητας και φωτισμού

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.