Αναρτήθηκε στην είσοδο του Ειρηνοδικείου Τήνου το πρακτικό 1/2017 εφορευτικής επιτροπής σχετικά με τις εκλογές της νέας διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Στην εν λόγω απόφαση παρουσιάζονται οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στην εν λόγω εκλογική διαδικασία τη Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου. Αναφέρει η απόφαση.

Για την ανακοίνωση υποψηφίων διοικούσας επιτροπής του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου".Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα, 4/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. στο Πρωτοδικείο Σύρου, συνήλθε η εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη της διοικούσας επιτροπής του ως άνω ν.π.δ.δ., αποτελούμε από τους:

1. Δρίτσα Γ. Στέργιο, Πρωτοδίκη, που διορίστηκε με την υπ' αιρθμ. 156/2017 απόφαση του Προέδρου του Πρωτοδικείου Σύρου, ως πρόεδρος και αναπληρωτής του τελευταίου
2. Αικατερίνη Στρούβαλη, Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Σύρου, και
3. Βασίλειο Αποστολόπουλο, Λιμενάρχη ως μέλη.

Α) Με την α.π. 69575/02-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προκηρύχτηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικούσας επιτροπής του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου". Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε νόμιμα και όρισε ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων στο Ειρηνοδικείο Τήνου μέχρι την 3/12/2017, ήτοι 7 ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών που ορίστηκαν για την 10/12/2017 στην Τήνο.

Β) Ο Ειρηνοδίκης Τήνου, αφού έλεγξε τη νομιμότητα τους, υπέβαλε στην παρούσα επιτροπή τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα.

Γ) Από όλα τα ως άνω έγγραφα, προκύπτει ότι όλοι οι αιτούντες - ενδιαφερόμενοι, πλην του Ιωάννη Αλικάρη του Γεωργίου, έχουν τα προσόντα υποψηφίου, κατ' αρθ. 3 εδ. α' του ν.349/1976 δεδομένου ότι είναι Έλληνες πολίτες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Τήνιοι και κάτοικοι Τήνου. Διευκρινίζεται ότι Τήνιοι θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο Τήνου, είτε λόγω γέννησης είτε λόγω μεταδημότευσης.

Αναφορικά δε με τον Αλικάρη Ιωάννη του Γεωργίου, η εφορευτική επιτροπή με ομόφωνη απόφαση αυτής έκρινες ότι η υποψηφιότητα του  δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. ν1649/1976 καθώς δεν προσκομίζει κανένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιιανού κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω υποψήφιος σε αντίθεση με τους λοιπούς υποψηφίους που προσκόμισαν ειδική βεβαίωση της Μητρόπολης Σύρου, προσκομίζει το υπ' αρι. 18/3-1-2014 διοριστήριο του ως επιτρόπου της Μητρόπολης Σύρου, από το οποίο όμως πουθενά δεν προκύπτει η ιδιότητα του ως Ορθόδοξου Χριστιανού κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιότητας. Το έγγραφο αυτό, ακόμα και αν γίνει δεκτό ότι υπονοεί την ανωτέρω ιδιότητα, δεν φέρει, πρόσφατη ημεροχρονολογία, σε αντίθεση με τους λοιπούς υποψηφίους των οποίων οι βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί εντός του 2017, αλλά εκδόθηκε την 3-1-2014*, κατά συνέπεια δεν μπορεί από ένα ετεροχρονισμένο έγγραφο να συνάγει η Επιτροπή συμπεράσματα για το σημερινό θρήσκευμα τους αιτούντα. Τέλος, δεδομένης της παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών (σύμφωνα με τα προεκτεθέντα υπο Α) δεν είναι δυνατό να δοθεί προθεσμία προσκόμισης άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του Χριστιανού Ορθοδόξου.

Κατ' ακολουθίας, καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων για τις παραπάνω εκλογές ως εξής.

1) Κωνσταντίνος Κροντηράς
2) Ιωάννης Πολατσίδης
3) Αλέξανδρος Μέγκουλας
4) Νικόλαος Διαμαντάκης
5) Ανδρέας Μινάρδος
6) Ευάγγελος Σημαντήρης
7) Ιωάννης Κοντοφριός
8) Ευάγγελος Βέρσαλης
9) Εμμανουήλ Παναγιωτάκης
10) Ευάγγελος Καλογήρου
11) Μιλτιάδης Πρωτόπαπας
12) Ιωάννη Δάβιος
13) Βασίλειος Καρπέτας
14) Γεώργιος Βιδάλης
15) Μαρίνα Ξυπολιτίδου

* εκ παραδρομής είχε γραφτεί η ημερομηνία 3-1-2017. Η σωστή είναι 3-1-2014

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.