Συνεδρίασε την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Τήνου με θέμα την κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2018 και υποβολή προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου οικονομικού έτους 2018.

Ο πρόεδρος της επιτροπής και Δήμαρχος Τήνου σε τοποθέτηση του ανέφερε «Με την 220/28-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίσαμε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικονομικού έτους 2018 το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών»

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη :
  • Τα οικονομικά μεγέθη προηγούμενων ετών
  • Την εκτίμηση του Χρηματικού Υπολοίπου του Δήμου στις 31/12/2017
  • Τις αποφάσεις 222 & 223/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας & Ύδρευσης – Αποχ/σης για το έτος 2018.
  • Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 232/2017 & 2/2018 περί κατάρτησης & Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
  • Τα προβλεπόμενα Τακτικά και Έκτακτα έσοδα καθώς και τις επιχορηγήσεις του Δήμου για το έτος 2018
ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του έτους 2018 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 10.607.201,17€ τα οποία διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:


ΕΞΟΔΑ 

Τα συνολικά έξοδα του έτους 2018 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 10.607.201,17€ τα οποία διακρίνονται στους ακόλουθους κωδικούς:


H οικονομική επιτροπή του Δήμου Τήνου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον εν λόγω προϋπολογισμό, Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Κροντηράς και το μέλος Εμμανουήλ Λούβαρης δηλώνοντας ότι επιφυλάσσονται να αναπτύξουν τις θέσεις της παράταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.