Στις 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τήνου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τήνου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου (Δ΄ Κατανομή έτους 2017)».

Η Πρόεδρος του σώματος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι με την με αριθ. 38480/17 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η Δ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους. Για το Δήμο μας εκταμιεύθηκε το  ποσό των 18.152,73€ .

Στην συνεδρίαση αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή ποσού 18.152,73€, που αποτελεί την Δ΄ δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου: Αναλογούν ποσό 10.880,73€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου: Αναλογούν ποσό:7.272,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 18.152,73€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.