Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευής βελτίωσης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα συστήματα πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του παραπάνω θέματος.

Μεταξύ άλλων αναφέρει η σύμβαση:

Κύριοι Στόχοι:
  • Η αναβάθμιση του χώρου από πλευράς ασφάλειας και αισθητικής και λειτουργικής άποψης .
  • Η διαμόρφωση ικανών λειτουργικών και οργανωτικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής και κατάλληλη κατά περίπτωση ανταπόκριση τις παιδικής χαράς στις ανάγκες των παιδιών (π.χ. ασφάλεια, εκπαίδευση, κατάλληλος φωτισμός κλπ)

Δευτερεύοντες – Συμπληρωματικοί Στόχοι:
  • Η διαμόρφωση μίας ευέλικτης, επιστημονικά υποστηριζόμενης και οργανωτικά αποδοτικής δομής η οποία θα εναρμονιστεί πλήρως με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός και πόροι - Χρηματοδότησης

Το έργο μετά τα παραπάνω έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 244.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ των οποίων 142.324,03 € αφορούν σε εργασίες, 25.618,33 € αφορούν σε ΓΕ και ΟΕ 18% του αναδόχου, 25.191,35 € αφορούν στα απρόβλεπτα, 3.640,48 € αφορούν στην πρόβλεψη για αναθεώρηση.

Τέλος, 47.225,81 € αφορούν στην πληρωμή του ΦΠΑ 24 %. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τα έξοδα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του κυρίου του έργου.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.