Ομόφωνα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Τήνου».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά έργο επισκευών – συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι: κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων του) του Δήμου Τήνου.

Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :

> Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 250.000€ κατ΄ ανώτατο όριο.
> Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) .

2. Ο Δήμος Τήνου αναλαμβάνει :

> Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου, ως αναθέτουσα αρχή, ως φορέας κατασκευής του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 2.
> Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης την όποια χρηματοδότηση τυχόν απαιτηθεί για αποπληρωμές πέραν του χρόνου ισχύος της παρούσας σύμβασης και των παρατάσεων της.
> Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.