ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια από την Εγνατία οδό, δύο αποφάσεις που αφορούν το νησί της Τήνου και συγκεκριμένα το έργο του βιολογικού. 

Η πρώτη απόφαση κάνει λόγο για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου και αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Διευθύνουσα Επιτροπή της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» εγκρίνει για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυµάτων ∆ήµου Τήνου (Ν0300b)», Αρ. Σύµβασης 5296, Αναδόχου Κ/Ξ «ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε. – ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.», τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 31.01.2019, συµπεριλαµβανοµένης της 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας, ήτοι περαίωση εργασιών κατασκευής έως τις 31.07.2018 και πλήρης περαίωση του έργου έως τις 31.01.2019 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση πλην της δαπάνης αναθεώρηση

Η δεύτερη απόφαση αναφέρει την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων Δήµου Τήνου (Ν0300a)» (Αρ. Συµβ. 5288), Αναδόχου Κατασκευαστικής Κ/Ξ «“Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ – ΤΖΟΓΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑ” - ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.