Όπως θα παρατηρήσατε με τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων του δήμου Τήνου από τον δήμαρχο του νησιού, έγιναν κάποιες "τροποποιήσεις" σε κάποιους τομείς, ένας από αυτούς είναι και της ύδρευσης - αποχέτευσης. Μέχρι πρότινος στη συγκεκριμένη θέση ήταν ο κος Κωνσταντίνος Βιδάλης, τώρα ανήκει στο εκτελών χρέη αντιδημάρχου (αμισθί) κο Ζάρπα Γεώργιο. 

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμαρχος Τήνου ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως εντεταλμένο σύμβουλο (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί), με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικές περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Γεώργιο Ζάρπα του Μάρκου καθ' υλην εντεταλμένο σύμβουλο (εκτελών χρέη αντιδημάρχου αμισθί), Ύδρευσης - Αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες. 

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς της, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεως στο γραφείο Δημάρχου. 

Αποφάσεις που χαράσσουν τη γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31/8/2019 πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Τήνου
Γιάννης Σιώτος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.