ΘΕΜΑ : Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρων των ζωνών αρμοδιότητος ΔΛΤΤΑ

σχετ: α) 8321.6/01/12 Εγκύκλιος ΥΠ.Α.Ν.
β) το από 19/11/55 πρακτικό της Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων “Περί καθορισμού Χ.Ζ.Λ. Τήνου” ΦΕΚ 199Β/1956
γ) η υπ’ άριθμ. 170/2017 (ΑΔΑ:6Τ7ΘΟΡ07-4Σ5)απόφαση Δ.Σ. ΔΛΤΤΑ
δ ) η υπ’ άριθμ πρωτ 6723/01-02-18 (ΑΔΑ:6Σ9ΑΟΡ1Ι-ΩΜ9 )Επικύρωση της υπ’ αριθ. 170/2017 απόφασης του Δ.Λ.Τ. Τήνου-Άνδρου αναφορικά με τον καθορισμό ζωνών αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου.

Λόγω ότι η παραχώρηση χρήσης του χώρου έμπροσθεν ή απέναντι των καταστημάτων σας έχει λήξει στις 31/12/2017 παρακαλούμε όπως, αφού λάβετε υπόψη σας την συνημμένη εγκεκριμένη απόφαση υπ’ άριθμ. 170/2017 (ΑΔΑ:6Τ7ΘΟΡ07-4Σ5), υποβάλλεται νέα συμπληρωμένη αίτηση για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι για διευκόλυνση της υπηρεσίας αλλά και δικής σας θα προταθεί στο Δ. Σ. η παραχώρηση να ισχύει για τρία (3) έτη, δηλ. έως 31/12/2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να προβεί σε καμία είδους παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου εάν δεν έχουν εξοφληθεί προηγούμενες οφειλές του ενδιαφερόμενου προς το ΔΛΤΤΑ που έχουν προκύψει από παρόμοια αιτία.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο “...Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος...”

Παρακαλούμε όπως έως 19/02/18 ημέρα Δευτέρα, έχετε προσκομίσει τις αιτήσεις σας στην υπηρεσία προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου
Ευάγγελος Ν. Κορνάρος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.