Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα η Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Τήνου Νομού Κυκλάδων».

Τον λόγο στο εν λόγω θέμα είχε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου, κος Ευάγγελος Κορνάρος όπου ανέφερε: 

«Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη η χαρά η δική μου και των υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και όλων εσάς και του Τηνιακού λαού, θέλω να πιστεύω, που έφτασε επιτέλους η στιγμή να γνωμοδοτήσουμε επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου.


Όπως πάρα πολλές φορές έχω αναφέρει στο παρελθόν στην αίθουσα αυτή αλλά και σε άλλους χώρους και συζητήσεις, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι το “κλειδί” για να ανοίξει ο δρόμος των έργων βελτίωσης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα της Τήνου. Για την ιστορία και μόνο θα ήθελα να σας αναφέρω τα βήματα που έγιναν για να φτάσουμε στο σήμερα.

Με την υπ΄ αριθμό 36/25-2-2015 απόφαση του ΔΣ προχωρήσαμε στην έγκριση του φακέλου του έργου, της Προκήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων για το Διαγωνισμό Ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνησης της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου» (Άρθρο 7 Ν.3316/2005)

Η Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΜΠΕ έχει ημερομηνία 27/2/2015 και ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2015 ενώ το Πρακτικό της 20ης Ιουλίου 2016 της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση έγινε με την υπ΄ αριθμό 123/15-9-2016. Η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου της εν λόγω απόφασης εκδόθηκε στις 7/12/2016 (ΑΔΑ:6Ψ5ΝΟΡ1Ι-ΖΞΚ)

Ανάδοχος εταιρεία ήταν η MARNET ΑΕ, η σύμβαση υπεγράφη στις 25/1/2017 και ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ήταν δύο (2) μήνες.

Η ΜΠΕ απεστάλη στην ΠΕΧΩ (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις 31/5/2017 και μετά από διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και τροποποιήσεις που έγιναν η τελική μορφή απεστάλη στις 11/10/2017.

Η έγκριση από την ΠΕΧΩ εκδόθηκε στις 8/1/2018.

Στις 17/1/2018 μας ζητήθηκε να στείλουμε αντίτυπα ώστε να σταλούν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για γνωμοδότηση.

Στις 29/1/2018 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ η έναρξη της περιόδου διαβούλευσης.

 H ΜΠΕ λιμένα Τήνου αφορά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και όχι νέα έργα, δηλαδή έχοντας την οριστική έγκριση θα μπορούμε να επέμβουμε στις λιμενικές μας εγκαταστάσεις για τη βελτίωσή τους χωρίς να αλλοιώνουμε τα γεωμετρικά τους στοιχεία. Με την εγκεκριμένη ΜΠΕ ουσιαστικά νομιμοποιούμε το λιμάνι μας στο σύνολό του.

Θέλω να επισημάνω εδώ, για να το καταλάβουν όλοι, ότι μιλάμε σήμερα μόνο για το λιμάνι της Χώρας το κεντρικό μας λιμάνι. Για τους υπόλοιπους λιμένες έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό κωδικό και ποσό ώστε μέσα στο τρέχον έτος να ξεκινήσει η διαδικασία για ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαβάζοντας τη ΜΠΕ, η οποία αναλύεται λεπτομερώς σε 278 σελίδες, πραγματικά έμαθα πολλά στοιχεία που δεν γνώριζα. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω τα κεφάλαια που αποτελούν τη μελέτη διότι αν προσπαθήσω να σας τα αναλύσω νομίζω ότι και ειδικοί δεν είμαστε αλλά και πάρα πολύ χρόνο θα χρειαστούμε. Σε κάποια σημεία φυσικά θα πρέπει να πούμε και κάποια στοιχεία. Έτσι λοιπόν έχουμε:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Τίτλος έργου
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αφορά στο Λιμένα Τήνου, ο οποίος βρίσκεται στη νότια ακτή της νήσου Τήνου. Συγκεκριμένα αφορά στο σύνολο των υλοποιημένων από πολλών ετών έργων του λιμένα, όπως αυτά υφίστανται και λειτουργούν σήμερα.
1.2. Είδος και μέγεθος έργου
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07 (Φ.Ε.Κ. 202/Β/16.2.2007) ο υπό μελέτη λιμένας ανήκει στους λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ3).
1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου
1.3.1. Θέση
1.3.2. Διοικητική υπαγωγή.
1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες
1.4. Κατάταξη του έργου
Ο Λιμένας Τήνου, τα έργα του οποίου εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Ομάδα 3η: Λιμενικά έργα) της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/2016), δεδομένου ότι πρόκειται για λιμένα μείζονος ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ3) σύμφωνα με την κατάταξη λιμένων της υπ’ αρ. 8315.2/02/07/2.2.2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 202/Β/16.02.2007) (είδος έργου με α/α 1: Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες).
1.5. Φορέας του έργου
1.6. Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων και δραστηριοτήτων Α΄ Κατηγορίας (υπ’ αριθμ. οικ.170225/20.1.2014 Απόφαση, Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., Φ.Ε.Κ. 135/Β/2014), η παρούσα Μ.Π.Ε. συνοδεύεται από ξεχωριστό τεύχος «Μη Τεχνικής Περίλη- ψης», στο οποίο συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης. Ειδικότερα, περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα εξής:

τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής θέσης και διοικητικής υπαγωγής του οι αποστάσεις των υποδομών του λιμένα από τα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60/Α/31.3.2011), δάση και δασικές εκτάσεις, κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας κ.ά. οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η λειτουργία του λιμένα τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία του λιμένα και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος τα οφέλη από την λειτουργία του λιμένα περιλαμβανόμενων των επιδράσεων στην τοπική και εθνική οικονομία.
Επίσης, η Μη Τεχνική Περίληψη συνοδεύεται από σχήματα.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
3.1. Βασικά στοιχεία έργου
3.2. Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας
3.3. Ανάγκες σε πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια – Παραγόμενα κατάλοιπα
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
4.1. Σκοπιμότητα

Δεδομένου του νησιωτικού χαρακτήρα του ελλαδικού χώρου, η παρουσία οργανωμένων λιμένων με δυνατότητα εξυπηρέτησης των πλέον σύγχρονων πλοίων και παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου είναι χωρίς αμφιβολία απαραίτητη για την επικοινωνία και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07 (Φ.Ε.Κ. 202/Β/16.2.2007) για την κατάταξη λιμένων, ο υπό μελέτη λιμένας ανήκει στους Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ3) γεγονός που τονίζει το ρόλο του σε περιφερειακό επίπεδο. Η εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα Τήνου είναι καθοριστική για την επικοινωνία του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και για την εσωτερική θαλάσσια διασύνδεση των Κυκλάδων.

Ο Λιμένας Τήνου αποτελεί τον κύριο και μοναδικό λιμένα του νησιού και εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεσή αυτού με Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο), Εθνικής Σημασίας (Σύρος, Πάρος), καθώς και Μείζονος Ενδιαφέροντος και Τοπικής Σημασίας (υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων). Η λειτουργία του λιμένα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών από και προς το νησί, καθώς αποτελεί τη μοναδική λιμενική εγκατάσταση που προσφέρει τη δυνατότητα ελλιμενισμού Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων, εμπορικών πλοίων όλων των τύπων, ταχύπλοων σκαφών, ημεροπλοίων και κρουαζιεροπλοίων. Στο λιμένα επίσης ελλιμενίζονται αλιευτικά σκάφη και μικρές λέμβοι των κατοίκων του νησιού, καθώς και διερχόμενα σκάφη αναψυχής.

Η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς εξυπηρετεί την υπάρχουσα ακτοπλοϊκή κίνηση, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία και ταυτόχρονα συμβάλλει στην προβολή και την τουριστική ανάπτυξη της νήσου Τήνου, με προφανείς θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.
4.2. Ιστορική εξέλιξη του έργου
4.3. Οικονομικά στοιχεία του έργου
Δεδομένου ότι δεν προβλέπονται νέα έργα δεν είναι απαραίτητη η παράθεση οικονομικών στοιχείων
4.4. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα.
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
5.1. Θέση έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος .
5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων
5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του
Ν.3937/2011 (Α’60)
5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές
5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α.
5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
5.2. Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις .
5.2.1. Προβλέψεις και κατευθύνσεις των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης .
5.2.2. Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια .
5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης
5.2.4. Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
6.1. Γενικά στοιχεία σχεδιασμού
6.2. Αναλυτική περιγραφή έργων
6.2.1. Έργα θαλάσσιας ζώνης
6.2.2. Έργα χερσαίας ζώνης
6.3. Λοιπά στοιχεία σχεδιασμού του έργου
6.3.1. Κτιριακές υποδομές- Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης
6.3.2. Πρόσβαση και είσοδος στον λιμένα- Περίφραξη
6.3.3. Οδική κυκλοφορία στο εσωτερικό του λιμένα- Χώροι στάθμευσης
6.3.4. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
6.3.5. Καταλαμβανόμενες επιφάνειες
6.3.6. Ανανέωση θαλασσίων υδάτων λιμενολεκάνης
6.3.7. Απορροή ομβρίων υδάτων
6.4. Φάση κατασκευής
6.5. Φάση λειτουργίας
6.5.1. Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας και διαχείρισης του έργου
6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού
6.5.3. Εκροές υγρών αποβλήτων
6.5.4. Εκροές στερεών αποβλήτων
6.5.5. Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου
6.5.6. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων
6.5.7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
6.5.8. Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων
6.5.9. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης
6.6. Παύση λειτουργίας - αποκατάσταση
6.7. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8.1. Γενικά στοιχεία – Περιοχή μελέτης
8.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
8.5. Φυσικό περιβάλλον
8.5.1. Γενικά στοιχεία
8.5.2. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών
8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις
8.5.4. Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές – Θαλάσσια έκταση
8.6. Ανθρωπογενές περιβάλλον
8.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης
8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά
8.7. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
8.7.1. Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης
8.7.2. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας
8.7.3. Απασχόληση
8.7.4. Επίπεδο διαβίωσης
8.8. Τεχνικές υποδομές
8.8.1. Υποδομές μεταφορών
8.8.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
8.8.3. Δίκτυα κοινής ωφέλειας
8.9. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
8.10. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα
8.11. Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις
8.12. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
8.13. Ύδατα
8.13.1. Σχέδια διαχείρισης
8.13.2. Επιφανειακά ύδατα
8.13.3. Υπόγεια ύδατα
8.14. Κυματικές συνθήκες – Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά – Ακτομηχανικά φαινόμενα
8.14.1. Κυματικές συνθήκες
8.14.2. Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά
8.14.3. Ακτομηχανικά φαινόμενα
8.15. Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο)
8.15.1. Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο)
8.15.2. Συνοπτική παρουσίαση των θεματικών διαχρονικών μεταβολών και τάσεων
εξέλιξης του περιβάλλοντος
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
9.1. Γενικά
Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει η λειτουργία του Λιμένα Τήνου στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών βασίστηκε στην κριτική θεώρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του λιμένα (βλ. ενότητα 6), σε συσχετισμό με την «αξία - σπουδαιότητα» του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή προκύπτει από τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του, το τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και το πιθανό καθεστώς προστασίας της περιοχής (βλ. ενότητα 8). Οι επιπτώσεις εκτιμώνται ποιοτικά με βάση την πιθανότητα εμφάνισής τους, την έκταση και έντασή τους, τους χαρακτηριστικούς χρόνους αυτών (διάρκεια, συχνότητα, επαναληπτικότητα), την αντιστρεψιμότητά τους, τον σωρευτικό χαρακτήρα τους ή/και τη συνεργιστική τους δράση, αλλά και τον ενδεχόμενο ατυχηματικό τους χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα επιβαρυντικού χαρακτήρα επιπτώσεις, γίνεται ποσοτική εκτίμηση αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων.

9.2. Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Η λειτουργία του Λιμένα Τήνου δεν επηρεάζει τις παραμέτρους που καθορίζουν το μικροκλίμα της περιοχής (θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ροή του ανέμου, θερμοκρασίες επιφανειών και περιβάλλον ακτινοβολίας

9.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά.
Από τη μακρόχρονη παρουσία των έργων του λιμένα και την επέκταση αυτού τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε αναμφισβήτητα κάποια αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Η αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής θεωρείται αντικειμενικά παραδεκτή, ενώ δεδομένης της χαμηλής στάθμης στέψης των λιμενικών έργων δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα έντονη μεταβολή των μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και η θέα προς τη θάλασσα παραμένει ανεμπόδιστη.

9.4. Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
Συνολικά η λειτουργία του Λιμένα Τήνου δεν επιφέρει επιπτώσεις όσον αφορά στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.

9.5. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
– Η λειτουργία του λιμένα επηρεάζει κυρίως το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Η μακροχρόνια λιμενική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή μελέτης, αν και μικρής έντασης, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος εντός της λιμενολεκάνης χωρίς όμως να έχει επηρεάσει την ποιότητα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 9.5.2.
– Οι επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα από την από δεκαετιών λειτουργία του λιμένα θεωρούνται αμελητέες λόγω κυρίως της θέσης των έργων προ του αστικού παραλιακού μετώπου, όπου η μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία έχει προκαλέσει τοπικά μείωση της ποικιλίας και του πληθυσμού των ειδών.
– Σε ό,τι αφορά την ορνιθοπανίδα της περιοχής, μεμονωμένα άτομα πουλιών απαντώνται περιστασιακά στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα από τη λειτουργία του λιμένα.
– Ο λιμένας βρίσκεται στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο και σε ικανή απόσταση από δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. Συνεπώς, η λειτουργία των έργων δεν θίγει την ακεραιότητα και συνεκτικότητα, αλλά ούτε και τις οικολογικές λειτουργίες δασών και δασικών εκτάσεων.
– Το σύνολο των υπό μελέτη υποδομών βρίσκεται επίσης εκτός των ορίων περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και σε ικανή απόσταση (βλ. ενότητες 5.1.2 και 8.5.2) και επομένως η λειτουργία τους δεν επηρεάζουν τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα αυτών.
9.5.1. Γενικά – Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 9.5.2. Επιπτώσεις στα
θαλάσσια οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα 9.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλ-
λον
9.6.1. Επιπτώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης
9.6.2. Επιπτώσεις στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
9.6.3. Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά
9.7. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
9.8. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές
9.8.1. Επιπτώσεις στις υποδομές μεταφορών
9.8.2. Επιπτώσεις στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
9.8.3. Επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας
9.9. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον
9.10. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα
9.11. Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις
9.12. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία
9.13. Επιπτώσεις στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον
9.14. Επιπτώσεις σχετικές με τις κυματικές συνθήκες, τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά και τα ακτομηχανικά φαινόμενα
9.15. Σύνοψη επιπτώσεων σε πίνακες
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10.1. Γενικά
10.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
10.3. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
10.4. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά
10.5. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον
10.6. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον
10.7. Αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
10.8. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές
10.8.1. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις υποδομές μεταφορών
10.8.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών & τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας
10.9. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα
10.10. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από θόρυβο και δονήσεις
10.11. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων σχετικών με ηλεκτρομαγνητικά πεδία
10.12. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον
10.13. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις κυματικές συνθήκες, τα ωκεανογραφικά
χαρακτηριστικά και τα ακτομηχανικά φαινόμενα
11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
11.1. Περιβαλλοντική διαχείριση
11.2. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
11.3. Χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.)
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
13.1. Εξειδικευμένες μελέτες
13.2. Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
16.1. Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας
16.2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων στον Λιμένα Τήνου
16.3. Αποφάσεις καθορισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Τήνου και εξομοίωσης με ζώνη
λιμένα
16.4. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Τήνου Άνδρου
16.5. Μεθοδολογία επεξεργασίας των δειγμάτων και αποτελέσματα της δειγματοληψίας
16.6. Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον
16.7. Βιβλιογραφία
16.8. Κατηγορίες Αποβλήτων Πλοίων Λιμένα Τήνου

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Λιμένα Τήνου “σέβονται” σε γενικές γραμμές το περιβάλλον και με την καθημερινή εποπτεία του φορέα διοίκησης δηλαδή του Λιμενικού Ταμείου οι πιθανές επιπτώσεις μπορούν να αποφευχθούν.

Επισημαίνω ότι το Λιμενικό Ταμείο έχει εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης και έχει καταθέσει για έγκριση του Σχέδιο παραλαβής αποβλήτων από το οποίο λείπει η εγκεκριμένη ΜΠΕ.

Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί αρκετός χρόνος διότι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει σε ενιαία ΜΠΕ από το 2008 όπως μας είχε ζητηθεί με το υπ΄αριθμό 100780/28-1-2008 έγγραφο του.ΥΠΕΧΩΔΕ (σελίδα 198 της ΜΠΕ), αλλά “κάλιο αργά παρά ποτέ”.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
ο νόμος 4504/2017 δίνει τη δυνατότητα στα Λιμενικά Ταμεία έργα μέχρι 20000,00 € να εκτελούνται με απλή γνωστοποίηση στη Λιμενική Αρχή έπειτα από απόφαση του ΔΣ του Φορέα και μέχρι 100000,00 € με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμενικής Πολιτικής θέματα που επιμόνως ζητούσαμε τα τελευταία χρόνια όχι μόνο εμείς αλλά το σύνολο των διοικήσεων των Λιμενικών Ταμείων της Χώρας.

Ο συνδυασμός λοιπόν της εγκεκριμένης ΜΠΕ και των ανωτέρω ήταν ο διακαής μου πόθος ως Πρόεδρος αλλά και ως Αντιπρόεδρος σήμερα του Λιμενικού Ταμείου ώστε επιτέλους να παραχθεί έργο και μιλάω για έργο ουσίας.

Ευχόμενος λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση βελτιωτικών έργων στο λιμάνι μας προς όφελος όλων, παρακαλώ πολύ όπως γνωμοδοτήσουμε ΘΕΤΙΚΑ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 9130/65/26-1-2018 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου,

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε και γνωμοδοτεί θετικά επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Τήνου Νομού Κυκλάδων».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.