Ο Δήμαρχος Τήνου έχοντας υπόψη τις αρμόδιες διατάξεις αποφασίζει και ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως εντεταλμένο σύμβουλο (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί), με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ειδικότερα ορίζει τον κ. Ιάκωβο Απέργη του Ματθαίου καθ' ύλην εντεταλμένο σύμβουλο (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί) Ενέργειας & Βιώσιμης Κινητικότητας και του μεταβιβάζει τον έλεγχο, την ευθύνη και την εποπτεία:
  • Του Ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Οδών, Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τήνου
  • Της εξοικονόμησης ενέργειας
  • Των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών θεμάτων
  • Την προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης
  • Τη λειτουργία και συντήρηση του Ελικοδρομίου
  • Την επιμέλεια των θεμάτων Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος (σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο)
Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ' ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται από τον Δήμαρχο. 

άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεως στο γραφείο Δημάρχου. 

Αποφάσεις που χαράσσουν τη γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31/8/2019 πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.