Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται µε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηµατίες, καταστηµατάρχες, ελεύθερους επαγγελµατίες, µε σκοπό τη λειτουργία Ταχυδροµικού Πρακτορείου στα καταστήµατά τους.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδροµικού Πρακτορείου στον Πάνορµο του ∆ήµου Τήνου του Νοµού Κυκλάδων


ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
• Πώληση γραµµατοσήµων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιµολόγηση ταχυδροµικών αντικειµένων επιστολικού ταχυδροµείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται µέσω του Ταχυδροµικού ∆ικτύου.
• Αποστολή αντικειµένων ειδικής διαχείρισης (συστηµένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιµολόγηση ταχ. δεµάτων
• Έκδοση ταχυδροµικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασµών Ταχυπληρωµής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδροµικών αντικειµένων στο χώρο του Ταχυδροµικού Πρακτορείου ή µέσω των Γραµµατοθυρίδων του.
• Διανοµή καθηµερινά κατ’ οίκον, των ταχυδροµικών αντικειµένων - πληρωµή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδοµάτων κλπ.
• Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
• Καλή θέση και προβολή
• ∆ραστηριότητα που προσιδιάζει µε το έργο των Ελληνικών Ταχυδροµείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχηµάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.µ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα
διαµορφωθεί κατάλληλα προκειµένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδροµικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σηµάνσεων ΕΛΤΑ.
• Αναγκαίο εξοπλισµό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον ΕΛΤΑ
 ( Ενδεικτικά : σύνδεση Internet,υπολογιστή ,ειδικό modem, εκτυπωτές κ,λ,π

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι επιτηδευµατίες- επαγγελµατίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήµατα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστηµα ΕΛΤΑ Τήνου τηλ. 22830-22247 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8.00 – 14.00.

Σηµειώνεται ότι :
• Ο ΕΛΤΑ δεν δεσµεύεται έναντι των ενδιαφεροµένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για την λειτουργία του Ταχυδροµικού Πρακτορείου.
• Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται κάθε 15ήµερο
• Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύµβαση συνεργασίας για τρία έτη.

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΤΑ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.