Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου (Παρασκευή, 09 Μαρτίου) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η Έγκριση – παραλαβή επί μέρους μελετών του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου»
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 1807/5-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος – Τμήμα τεχνικών έργων, το οποίο μας απέστειλε για έγκριση των κατωτέρω επι μέρους μελετών : 


α) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (τροποποιημένης), 
β) Γεωτεχνική μελέτης και έρευνας, 
γ)Τοπογραφικής μελέτης, 
δ) Υδρολογικής οριστικής μελέτης και
ε) Τεχνικής Προμελέτης του ΧΥΤΥ και της Οδού Πρόσβασης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝΟΥ».

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος έδωσε τον λόγο στον ιδιώτη (πολιτικό μηχανικό - εκπρόσωπο της σύμπραξης των μελετητών του προκείμενου έργου) κ. Δαμιανό Μπούρκα, προκειμένου αφενός να συμβάλλει με την αναλυτική και λεπτομερή τοποθέτηση του στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης και αφετέρου να παράσχει στοιχεία και πληροφορίες που θα ζητηθούν από το σώμα.

Ο κ. Μπούρκας αφού έλαβε τον λόγο είπε τα εξής : Με την υπ’ αρ. 14382/08-10-12 σύμβαση ανατέθηκε από τον Δήμο Τήνου στην σύμπραξη ‘ΕΠΤΑ Α.Ε. – ENVIC Ε.Π.Ε. – ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ’ η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝΟΥ». Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ήταν η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Υπολειμμάτων) (Χ.Υ.Τ.Α./Υ.) για την εξυπηρέτηση του νησιού Τήνο, καθώς και οδού πρόσβασης στο χώρο. 

Στόχος του έργου ήταν:
  • Η κάλυψη των αναγκών διάθεσης στερεών αποβλήτων για το σύνολο του νησιού, σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
  • Το άμεσο κλείσιμο και η έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης του νησιού.
  • Η δημιουργία ενός χώρου ασφαλούς διάθεσης απορριμμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νησί, το οποίο θα προωθεί την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της μελέτης περιελάμβανε τις ακόλουθες επιμέρους
μελέτες:

- Προκαταρκτικές Μελέτες: Περιλαμβάνονται η Προκαταρκτική Μελέτη του Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και η Υδρολογική Μελέτη.
- Γεωλογική Μελέτη
- Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
- Τοπογραφική Μελέτη
- Υδρολογική Μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης
- Τεχνική Προμελέτη για τα ακόλουθα έργα: 
α) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (υπολειμμάτων)
β) Οδός πρόσβασης
- Τεύχη Δημοπράτησης του έργου
- ΣΑΥ – ΦΑΥ

Με την Προκαταρκτική μελέτη προσδιορίστηκε το αντικείμενο του έργου και έγινε μία προεπιλογή των ευρύτερων ζωνών χωροθέτησης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Τήνου και καθορισμός των υποψήφιων θέσεων. Η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ 15884/2012/15.02.2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Τήνου.
Η Γεωλογική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε/θεωρήθηκε σύμφωνα με το υπ’
αριθμ 2196/25.02.2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Τήνου.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή της προτεινόμενης θέσης του έργου έγινε στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 2949/02.04.2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Τήνου. Η εκπόνηση της ΜΠΕ οδήγησε το 2015 στην έκδοση της υπ’ αριθ. οικ. 17079/12-3-2015 απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. περί εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝΟΥ» στη θέση με τοπωνύμιο «Κοσίνι» της Δ.Ε. Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου.

Στην συνέχεια εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στον Δήμο Τήνου οι μελέτες των
επόμενων σταδίων ωρίμανσης του έργου, ήτοι:

- Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα
- Τοπογραφική μελέτη
- Υδρολογική μελέτη
- Τεχνική Προμελέτη του ΧΥΤΑ και της Οδού Πρόσβασης
- Τεύχη Δημοπράτησης
- ΣΑΥ-ΦΑΥ

Ωστόσο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 28096/08.06.2015 απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου, η εκδοθείσα ΑΕΠΟ του έργου ακυρώθηκε. Οι προσπάθειες που κατέβαλε ο Δήμος για την ακύρωση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ δεν τελεσφόρησαν. 

Ως εκ τούτου τα υποβληθέντα μέχρι τότε στάδια μελετών δεν δύναται να εγκριθούν καθώς το θέμα αδειοδότησης του έργου βρισκόταν σε εκκρεμότητα. 

Τελικά, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 3924/9.8.2016 εγγράφου του ΥΠΕΝ, η ΜΠΕ του έργου τροποποιήθηκε και ο Δήμος επανήλθε με νέο αίτημα αδειοδότησης του έργου προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΑ. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας η ΑΕΠΟ του έργου επανεκδόθηκε (υπ’ αριθ.: 47446/7.8.2017 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Α.).

Αμέσως μετά την επανέκδοση της ΑΕΠΟ και με σκοπό την εναρμόνιση με το περιεχόμενό της, οι παρακάτω μελέτες επανυποβλήθηκαν προς έλεγχο:
- Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα
- Τοπογραφική μελέτη
- Υδρολογική οριστική μελέτη
- Τεχνική Προμελέτη του ΧΥΤΥ και της Οδού Πρόσβασης 

Αμέσως μετά, για την ταχεία ωρίμανση του έργου, το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου προχώρησε στο έλεγχο των παραπάνω υποβληθέντων σταδίων της μελέτης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη διαπίστωση της τεχνικής αρτιότητας και πληρότητάς τους, οι μελέτες εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 1502/28.02.2018 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων). 

Η έγκριση περιελάμβανε και την τροποποιημένη ΜΠΕ του έργου η οποία επανασυντάχθηκε και επανακατατέθηκε για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ο έλεγχος και έγκριση των υπολειπόμενων σταδίων (Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ ΦΑΥ) έπονται καθώς βάσει του  εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου προϋποθέτουν την έγκριση του σταδίου της τεχνικής Προμελέτης.

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο για την έγκριση – παραλαβή των εξής μελετών:

- της ΜΠΕ (τροποποιημένης)
- της Γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας
- της Τοπογραφικής μελέτης
- της Υδρολογικής οριστικής μελέτης
- της Τεχνικής Προμελέτης του ΧΥΤΥ και της Οδού Πρόσβασης
του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝΟΥ».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων καθώς επίσης και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την τοποθέτηση του κ. Μπούρκα, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και τις σχετικές διατάξεις,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει – παραλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους μελέτες :
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (τροποποιημένης)
- Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα
- Τοπογραφική μελέτη
- Υδρολογική οριστική μελέτη
- Τεχνική Προμελέτη του ΧΥΤΥ και της Οδού Πρόσβασης, του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝΟΥ»
.
Μειοψήφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Βιδάλης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.