Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» επιθυμεί να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια, ένα οίκημα για την μεταστέγαση του Καταστήματος Τήνου στην Τήνο , το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Να βρίσκεται εντός της εμπορικής περιοχής του νησιού.
• Να είναι ισόγειο ή ισόγειο με πατάρι συνολικού εμβαδού 110 - 150 m2 (εκ των οποίων τα 100 m 2 τουλάχιστον ισόγειο). Τυχόν υπόγειος χώρος δεν προσμετράται στην ζητούμενη επιφάνεια.
• Να είναι φωτεινό και ικανής πρόσοψης για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας.
• Να έχει καλές προσπελάσεις για πεζούς, ΑΜΕΑ.
• Να είναι κατά προτίμηση νεόδμητο και έτοιμο προς χρήση. Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τυχόν υπόγειος χώρος, δεν προσμετράται στη ζητούμενη επιφάνεια.Η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 έως 14:00, από Επιτροπή Υπαλλήλων της Εταιρείας, με έδρα το Κατάστημα Τήνου στην Τήνο, όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ή πληρεξούσιοι τους να προσκομίσουν έγγραφες ανοικτές προσφορές, που δεσμεύουν τους ιδιοκτήτες για ένα 3μηνο και θα περιλαμβάνουν:

α) Ονοματεπώνυμο, ∆ιεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο Ιδιοκτήτη.
β) ∆ιεύθυνση, λεπτομερή περιγραφή και επιφάνεια του προσφερομένου ακινήτου.
γ) Ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο και διάρκεια της μίσθωσης.
δ) Κατασκευές και διαρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο ακίνητο από τον ιδιοκτήτη.
ε) Άδεια Οικοδομής, Υπεύθυνη ∆ήλωση Μηχανικού περί ένταξης του προσφερόμενου ακινήτου σε περίπτωση αυθαιρεσιών στον Ν.4178/2013, Σχέδια κατόψεων των προσφερόμενων χώρων και Τοπογραφικό διάγραμμα (θεωρημένα προσφάτως από την Πολεοδομία).
στ) Φωτογραφίες εσωτερικής και εξωτερικής όψεως του προσφερόμενου ακινήτου.
ζ) Το Ε9 του προσφερόμενου ακινήτου από τον ιδιοκτήτη που εμφανίζεται η κυριότητα του ακινήτου και τα δηλωθέντα τετραγωνικά αυτού. η) Αντίγραφα λογαριασμών ∆ΕΗ και Ύδρευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο τηλέφωνο: 22830 22247 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:45. 

Η δημοσίευση, της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δεν δημιουργεί δεσμεύσεις της Εταιρείας έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν προσφορές, ούτε από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και η επιλογή του προς μίσθωση ακινήτου θα γίνει με κριτήριο τη συνολική καταλληλότητά του για την προοριζόμενη χρήση. Επίσης διατηρεί η Εταιρεία τη διακριτική ευχέρεια να σταματήσει τη διαδικασία ανεξαρτήτως του σταδίου εξέλιξής της.

 Σημειώνεται ότι ο ΕΛΤΑ δέχεται:

 - Οι όροι της Σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί, περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη μισθωτική σύμβαση της Εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.”.

- Προς διαπραγμάτευση και προς υπογραφή μόνο το δικό του σχέδιο σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο θα διατίθεται από το Κ. Τήνου καθώς και στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πειραιά & Αιγαίου.

- Ετήσια Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται μετά την παρέλευση τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως του ακινήτου, σε ποσοστό που ισούται με τον ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ, όπως αυτός ανακοινώνεται.

- Η καταβολή του χαρτοσήμου βαρύνει τον εκμισθωτή και τον μισθωτή εξ ́ ημισείας έκαστο.

- Κατά την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου που θα επιλεγεί, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να καταθέσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να καταθέσει Βεβαίωση χρήσεων γης από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, που να μην απαγορεύει την λειτουργία Καταστήματος των ΕΛΤΑ.

- Κατά την παραλαβή του ακινήτου ο ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένος μα παραδώσει στον ιδιοκτήτη το σχέδιο της Λειτουργικής Οργάνωσης των χώρων με βάση το οποίο θα καταθέσει Φάκελο για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

- Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη διαδικασία θα μπορούν να ενημερώνονται για την τυποποιημένη μισθωτική σύμβαση και τον σκοπό της Εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.” (ΦΕΚ τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αριθμ. φύλλου 8545/01.08.2006, άρθρο 3), όπως αυτό τροποποιήθηκε και καταχωρήθηκε στην μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας με αρ.1092101000, αναλυτικά, με φωτοαντίγραφα, που θα βρίσκονται στη διάθεσή τους στο Κατάστημα Τήνου καθώς και στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πειραιά & Αιγαίου.

- Επιπλέον γίνεται γνωστό ότι η Εταιρεία θα εξετάσει κατά προτεραιότητα τις προσφορές στις οποίες οι ιδιοκτήτες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση εκτέλεσης όλων ή του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος των έργων (εργασιών), με σκοπό την άμεση μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.