Στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης ποσού για συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια στην Ιταλική αγορά.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου η οποία έθεσε του Συμβουλίου την από 15 Μαρτίου 2018 τεχνική περιγραφή του γραφείου Δημάρχου η οποία έχει ως ακολούθως : «Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή έχει σαν σκοπό την συμμετοχή του Δήμου Τήνου σε B2B workshop με τίτλο "luxury greece" που θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία για λογαριασμό και του Δήμου Τήνου μιας και θα παρουσιαστούν σημαντικοί Ελληνικοί προορισμοί, Ξενοδοχεία ή όμιλοι ξενοδοχείων 4* και 5* και αφορά δράση ενημέρωσης των επαγγελματιών του Τουρισμού με σκοπό την προβολή και προώθηση του προορισμού στην Ιταλική κυρίως αγορά και σε επιλεγμένες ομάδες κοινού με βάση αφενός τα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και αφετέρου τη διείσδυση σε ειδικές ομάδες ενδιαφερόντων σύμφωνα με τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 27/3/2018 στο Μιλάνο Calleria Vittorio Emmanouele και περιλαμβάνει :


1. Αποστολή πρόσκλησης και κλείσιμο συναντήσεων με δημοσιογράφους /bloggers/tour operators κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και παράδοση press kit που θα παραδοθεί από το Δήμο στον επαγγελματία που θα ανατεθεί η διοργάνωση της εκδήλωσης. Μετά την αποστολή των προσκλήσεων θα γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση των συναντήσεων. Μετά την οριστικοποίηση τους ο εκπρόσωπος του Δήμου θα ενημερωθεί για τον προγραμματισμό των συναντήσεων.

Περιλαμβάνεται

α. λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης και
β. το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της εκδήλωσης. Στόχος είναι να γίνουν 30 αποτελεσματικές επαφές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

2. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο εκπρόσωπος του Δήμου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες από τις παρακάτω κατηγορίες δραστηριότητας:

• Adventure travel (Τουρισμός περιπέτειας)
• Associations (Δημόσιες σχέσεις)
• Tour operator (Εταιρείες οργάνωσης ταξιδιών)
• Meetings industry (Διοργάνωση συνεδρίων)
• Private travel companies/services (Υπηρεσίες ιδιωτικών ταξιδιών)
• Tourist attraction and entertainment companies/services (Υπηρεσίες ψυχαγωγίας, θεαμάτων κλπ)

Στο Δήμο θα παραδοθεί λίστα με τα στοιχεία των επαφών που πραγματοποιήθηκαν Στόχος είναι να γίνουν 30 αποτελεσματικές επαφές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Θα γίνει παρουσίαση της Τήνου με βίντεο και power point.

3. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα οργανωθεί cocktail στους επιλεγμένους δημοσιογράφους/tour operators με ειδίκευση σε θέματα πολιτισμού, activities, gastro, wedding/honeymoon και σε κοινά-οικογένειες, ζευγάρια, με εκπρόσωπο του Δήμου . (Διάρκεια: 16.00 -19-30).

4. Ενδεικτικά στο cocktail θα υπάρχουν : Κρασί και ελληνικά μεζεδάκια, όπως τυρί, ντολμα- δάκια, ελιές κλπ

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών θα παραδοθεί αναλυτικό report, λίστα επισκεπτών, φωτογραφίες κατά τη φάση των συναντήσεων και του cocktail και καταγραφή των κύριων θεμάτων και αιτημάτων που συζητήθηκαν.

Για τις ανάγκες δημοσιότητας στο ελληνικό κοινό θα συνταχθεί και αποσταλεί δελτίο τύπου
στα έντυπα και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

4. Επίσης θα γίνει ΔΗΜΟΣΕΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ της Τήνου στο τηλεοπτικό κανάλι WEBPANORAMA. http://video.panorama.it/lifestyle-video/viaggi-video-grecia-sogno-vacanze-arte-alberghi-food/ που είναι το μεγαλύτερο κανάλι ενημέρωσης στην Ιταλία η δημοσίευση αυτή θα διαρκέσει για ένα χρόνο

Η προτεινόμενη δράση θα γίνει στις 27/3/2018. Το κόστος των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Στη συνέχεια η κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το πλάνο δράσεων της τουριστικής επιτροπής του Δήμου Τήνου που εγκρίθηκε με την αρ. 229/30-11-2017 (ΑΔΑ:719ΥΩΗ6-ΕΥ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης και το με αριθ. Πρωτ. 15130/28-12-2017 έγγραφο του ΕΟΤ με το οποίο παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη, καθώς επίσης και το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΦΕΚ 1265/τ.Β/2012 έχει οριστεί το αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο οποίο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με σχετική ειδικότητα ή σχετικά προσόντα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες του, όσο αφορά εξειδικευμένες εργασίες.

Ακολούθως ζητήθηκε από το σώμα η ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του K.A 00.6431.0003 με τίτλο «Διαφήμιση σε ΜΜΕ, λοιπές δράσεις προώθησης και προβολής».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 75, 140, της παρ. 3δ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ, του Ν. 4336/2015, των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το υπ΄ αριθ. 2452/20-3-2018 πρωτογενές αίτημα, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003 «Διαφήμιση σε ΜΜΕ, λοιπές δράσεις προώθησης και προβολής» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Διοργάνωση δράσεων προβολής της Τήνου στα πλαίσια συμμετοχής σε Β2Β workshop με τίτλο "luxury greece" στο Μιλάνο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.