Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Τήνου», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αναφερόμενη στο παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι με την με αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι του Υπουργού Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. Τα χρήματα είναι ήδη κατανεμημένα για κάθε Δήμο. Για το Δήμο Τήνου προβλέπεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 160.000,00 €.

Το αίτημα ένταξης πρέπει να συνοδεύεται από :

α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της χρηματοδότησης και της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην οποία περιγράφεται ο τύπος των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου καθώς και του συνοδευτικού εξοπλισμού αυτών.

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια του επιθυμητού μηχανήματος έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφαση του, ότι θα καλύψει με ιδίους όρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

β) Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Ο Δήμαρχος Τήνου μετά από εισήγηση των υπηρεσιών ύδρευσης, τεχνικών έργων και πρασίνου καθαριότητας, αποφάσισε την αγορά τριών οχημάτων – μηχανημάτων έργου, των οποίων τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό προσδιόρισε το Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών.

Τα οχήματα για τα οποία ο Δήμος προτίθεται να υποβάλλει αίτημα ένταξης στη χρηματοδότηση είναι :

1. Μικρός εκσκαφέας με ερπύστρια
2. Ρυμουλκούμενο Αποφρακτικό
3. Φορτηγό ανατρεπόμενο, γερανοφόρο με αρπάγη

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ανωτέρω μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 191.022,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το υπολειπόμενο ποσό που δεν καλύπτεται από τη χρηματοδότηση δηλ. 31.022,00 € θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Τήνου», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

2. Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 160.000,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Τήνου», που περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα κάτωθι μηχανήματα:

α) Μικρός εκσκαφέας με ερπύστρια
β) Ρυμουλκούμενο Αποφρακτικό
γ) Φορτηγό ανατρεπόμενο, γερανοφόρο με αρπάγη

3. Να καλύψει με ιδίους πόρους την οικονομική διαφορά ποσού 31.022,00 € που εκτιμάται ότι θα προκύψει (191.022,00 € – 160.000,00 €), αλλά και οποιαδήποτε διαφορά ποσού προκύψει τελικά μετά την οριστικοποίηση της μελέτης, αφού το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση της προμήθειας εξ’ ολοκλήρου.

4. Να απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.

5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τήνου, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για κάθε σχετική με την υποβολή της πρότασης ενέργεια.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.