Με απόφαση του αναπληρωτού Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε το έργο με τίτλο  «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 367 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πρόκειται σίγουρα για το καλύτερο νέο για την Τήνο καθώς η αποπεράτωση του έργου αυτού θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στο νησί. Ο Δήμαρχος Τήνου, από την πρώτη στιγμή το είχε θέσει ως προτεραιότητα και με συντονισμένες ενέργειες κατάφερε και εξασφάλισε τόσο την χρηματοδότηση όσο και την έγκριση του έργου.

Διαβάστε την απόφαση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου | «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ»
Φορέας Πρότασης | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Φορέας Υλοποίησης | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ | 1.125.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Φορέας Χρηματοδότησης | Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ΣΑΕ 367

Φυσικό Αντικείμενο Έργου | Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία των νέων παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα, την μείωση του όγκου τους και την ασφαλή αποθήκευσή τους έως την κατασκευή του ΧΥΤΥ στην Τήνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Ένταξης και να υλοποιήσει το έργο, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Η υλοποίηση του έργου που εγκρίνεται για χρηματοδότηση ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για το είδος της πράξης ή μελέτης και τον Δικαιούχο.

2. Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των προμηθειών, μελετών/ υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου με βάση την εθνική νομοθεσία.

3. Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η κανονικότητα των επί μέρους δαπανών, πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Δικαιούχου και του Φορέα Υλοποίησης.

4. Η διαδικασία για την εγγραφή πιστώσεων στη ΣΑ του έργου είναι η ακόλουθη:
  • Ο Δικαιούχος του έργου / φορέας πρότασης, ορίζεται ως εισηγητής του Τεχνικού Δελτίου Έργου, μεριμνά για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα στην ιστοσελίδα: http://www.epde.gr, και εισαγάγει τα στοιχεία του ΤΔΕ στην αντίστοιχη φόρμα του συστήματος.
  • Η Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι αρμόδια για την εισαγωγή των στοιχείων του πίνακα προγραμματισμού 1α της Εγκυκλίου Κατάρτισης του ΠΔΕ, καθώς και για την εισαγωγή της Απόφασης Ένταξης μελλοντικά, οταν υπάρξει σχετική ρύθμιση στο πληροφοριακό σύστημα.
  • Η ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ εξετάζει το αίτημα εγγραφής πίστωσης και το υποβάλλει στη ΔΔΕ προκειμένου να εγκριθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις των έργων.
  • Η τροποποίηση οικονομικών στοιχείων ή άλλων στοιχείων στη ΣΑ του έργου, υποβάλλεται με τεκμηριωμένο αίτημα του φορέα της πρότασης προς την Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού ΠΔΕ, η οποία αφού το εξετάσει, εισηγείται την τροποποίηση στη ΔΔΕ.
5. Η διαδικασία για την χρηματοδότηση του έργου είναι η ακόλουθη:
  • Ο Δικαιούχος του έργου θα είναι και ο υπόλογος διαχειριστής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 134454/ΦΕΚ2857/Β/28.12.2015 πληρωμών ΠΔΕ και ο ορισμός του γίνεται από την ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ με δημιουργία λογαριασμού στην ΤτΕ.
  • Ο Δικαιούχος του έργου υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω της δικτυακής πύλης του e-ΠΔΕ, με τεκμηρίωση των επικείμενων δαπανών (π.χ αποφάσεις ανάθεσης, νομικές δεσμεύσεις κλπ) στην ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η πληρωμή των δαπανών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ (β) και το άρθρο 12 της ΚΥΑ 134454/ΦΕΚ2857/28.12.2015 πληρωμών ΠΔΕ. Το αίτημα χρηματοδότησης κοινοποιείται στην Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ προκειμένου να λάβει γνώση και να δώσει σύμφωνη γνώμη επί της αιτούμενης χρηματοδότησης.
6. Δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως αποζημιώσεις ή μισθούς προσωπικού είναι επιλέξιμες, εφόσον είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτουν τις ανάγκες του έργου.

7. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

8. Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας. Το Δελτίο Παρακολούθησης υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους.

9. Σε περίπτωση τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, ο Δικαιούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει το αίτημα τροποποίησης στην Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.

10. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την υποβάλλει στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.

11. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να προβαίνει σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσει/ επαληθεύσει τα στοιχεία του έργου.

12. Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τηρουμένης της διαδικασίας του σημείου 4 του άρθρου 3 της Απόφασης Έγκρισης του Προγράμματος (ΦΕΚ1819/Β/25-5-2017), εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

13. Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να προβεί στην απένταξη του έργου σε περίπτωση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην υλοποίησή του, ή όταν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στο έργο χωρίς να έχει τροποποιηθεί η Απόφαση Ένταξής του.

14. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να λάβει μέτρα δημοσιότητας με τα οποία θα αναφέρεται η χρηματοδότηση του από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, καθώς και το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.