Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε κατα πλειοψηφία μια καινοτόμα απόφαση, o λόγος για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Ο δήμαρχος Τήνου στην εισήγηση του ανέφερε τα ακόλουθα: Στόχος του έργου είναι αφενός η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών του Δήμου και αφετέρου η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εξειδίκευση της Περιφερειακής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο με βάση την πρακτική και επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε η Πολιτική αυτή να αποτελέσει το κρίσιμο μέσο για την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών

Ειδικότερα κυρίαρχος στόχος, που υπηρετεί η Προγραμματική Σύμβασης του Δήμου Τήνου με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι αφενός η συνεργασία, για υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών Δήμου Τήνου - Εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στην βάση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής». Αφετέρου, στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου, για την εξειδίκευση της Περιφερειακής Πολιτικής, σε υπερτοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Νοτίου Αιγαίου, με βάση την πρακτική και επιστημονική τεκμηρίωση. Ώστε, η Πολιτική αυτή, να αποτελέσει το κρίσιμο μέσο για την υλοποίηση των Δημοτικών Πολιτικών, ενταγμένων σε μια συμπληρωματική φιλοσοφία, όπως άλλωστε απαιτεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και με τη φιλοδοξία, η κοινή πολιτική, στο τέλος, να αναδειχθεί, όχι απλά η βέλτιστη για τον πολύπαθο τόπο μας, αλλά μια Ευρωπαϊκή, «Καλή Πρακτική».

Σε στρατηγικό επίπεδο, στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης – Συνεργασίας, του Δήμου Τήνου και του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι η κατάρτιση της στρατηγικής για ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης, Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ) του δήμου, το οποίο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, «θα κουμπώνει» σ΄ ένα ευρύτερο Σχέδιο Ολοκληρωμένης, Βιώσιμης Ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Η επιλογή του Πανεπιστημίου Πειραιώς έγινε με γνώμονα ότι, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ήταν εκείνο που, συνέταξε και υλοποίησε την Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη και την εκπόνηση σχεδίων δράσης των μεταρρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΠ.ΕΣ, Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.ΠΕ, Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και TASK-FORCE- GR), στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδίκευση Οδικού χάρτη - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Αναδιοργάνωση Δομών».

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρτιση του πλαισίου προετοιμασίας των Ο.Τ.Α για την βελτίωση των Δομών και Διαδικασιών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα κατάρτισε

Ειδικό Πρόγραμμα Ενεργειών, για την Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, ενόψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, έχοντας αξιοσημείωτη εμπειρία στην κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων όλων των επιπέδων (εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό, τοπικό), είναι σε θέση να υποστηρίξει τους Ο.Τ.Α., τόσο στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών των Οργανισμών τους, όσο και στην επιλογή και αξιολόγηση εκείνων των μέσων πολιτικής, που θα προσφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα για την εκτέλεση σημαντικών Έργων και Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης, εστιασμένων στις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής μελέτης και αναφοράς του Δήμου Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.