Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Τήνου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (Δήμαρχος Τήνου) τόνισε, μεταξύ άλλων ότι η εν λόγω απ ευθείας ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, του Δήμο Τήνου και ειδικότερα από την πόλη της Τήνου και μεταφοράς τους στον χώρο διάθεσης και λειτουργίας του δεματοποιητή. 

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω τεχνική έκθεση του Τμήματος Πρασίνου & διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνει την τεχνική έκθεση για την απευθείας ανάθεση της παροχή υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Τήνου» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

2. Εγκρίνει την απ ευθείας ανάθεση, λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος με το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου και προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία(σύμφωνα με την παρ. δ. άρθρο 72 Ν.3852/2010), της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Τήνου» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», με ΑΦΜ 099357235 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έναντι συνολικού ποσού 37.178,55€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

3. Η απαιτούμενη πίστωση θα διατεθεί μετά τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα δημιουργηθεί ο Κ.Α. 20.6279.0001 με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Τήνου».

4. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης να είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης

Θετικά ψήφισε ο δήμαρχος Τήνου (πρόεδρος Οικονομικής), τα μέλη, Γιώργος Τζες, Ιάκωβος Απέργης, Κωνσταντίνος Ψάρρος, Φίλιππος Οριανός, Εμμανουήλ Λούβαρης.
Παρών δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής κ. Παναγιώτης Κροντηράς γιατί δεν έχει κατατεθεί η άποψη του Σωματείου των Υπαλλήλων σχετικά με την εν λόγω ανάθεση. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.