Τη Δευτέρα, 07 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου στις 19.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος.  Το θέμα της συνεδρίασης είναι το ακόλουθο:

Λήψη απόφασης επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)

Εισηγήτρια : Πρόεδρος  

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον μετά την ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος (4-5-2018) από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.