Τις τελευταίες δύο (2) μέρες έχουν αναρτηθεί μεταξύ άλλων στη διαφάνεια του κράτους (διαύγεια) για λογαριασμό του Δήμου Τήνου, δύο (2) σημαντικές διακηρύξεις και μια προμήθεια. Με βαρύτητα στον τομέα της ύδρευσης και του περιβάλλοντος δημοσιεύτηκαν τα ακόλουθα:

Η πρώτη διακήρυξη η οποία ημερολογιακά δημοσιεύτηκε σήμερα αναφέρει:

Διακήρυξη για τις Υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμάτων Δήμου Τήνου

Οι εργασίες αφορούν την πλήρη λειτουργία της δεματοποίησης αστικών στερεών απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) σε αδειοδοτημένο χώρο του Δήμου Τήνου στη θέση Κοσσίνι όπως έχει εγκριθεί με την σχετική απόφαση της ΕΠΟ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό τη συμπίεση των απορριμμάτων, την περιτύλιξη με ειδικό υλικό, την δεματοποίηση τους ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη στεγανοποίηση τους και την τοποθέτηση των δεμάτων σε διαμορφωμένη έκταση βάση ηλικίας.


Η επόμενη διακήρυξη που αναρτήθηκε χθες στο διαύγεια και στο site του Δήμου αναφέρει:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού"

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων με προσωπικό καθώς και η επισκευή και συντήρηση αυτών. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα επιβλέπει την λειτουργία των ανωτέρω μονάδων αφαλάτωσης σε τακτά διαστήματα ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα, θα τις συντηρεί και θα τις επισκευάζει σε περίπτωση βλάβης. Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλωσίμων εξαρτημάτων και υλικών πέραν αυτών που έχουν καταγραφεί στη παρούσα μελέτη θα επιβαρύνουν τον Δήμο.


Τέλος, η προμήθεια αφορά των μεμβρανών εγκαταστάσεων επεξεργασίας θαλασσίου ύδατος

Η μελέτη, αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, παράδοση στις εγκαταστάσεις των μονάδων επεξεργασίας θαλάσσιου ύδατος του Δήμου Τήνου, καθώς και την εγκατάσταση στα μεμβρανοδοχεία (περιλαμβάνεται και η απεγκατάσταση των υφισταμένων), εσωτερικών στοιχείων μεμβράνης.

Η προμήθεια αφορά:

Μεταφορά, παράδοση στον Δήμο Τήνου και πλήρη εγκατάσταση, εσωτερικών στοιχείων μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης θαλασσινού νερού ~8”, του οίκου HYDRANAUTICS ή LG ή αντίστοιχου. Τα 70 από τα προς προμήθεια εσωτερικά στοιχεία μεμβράνης θα εγκατασταθούν στην υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης παραγωγής 1000m3/day πόσιμου νερού, που είναι εγκατεστημένη στην θέση Αμμουδαριά του Αγίου Φωκά στην Χώρα της Τήνου ενώ τα υπόλοιπα θα παραμείνουν στις αποθήκες του Δήμου για μελλοντική χρήση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.