Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Δήμου Τήνου η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Τήνου (Αφαλάτωση). Μεταξύ άλλων αναφέρει η διακήρυξη:

Ο Δήμαρχος Τήνου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)», προϋπολογισμού 491.040,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως προκύπτει από το Ν. 4487/2017 (Α’ 116) άρθρο 50 «Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης».

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης για παραγωγή πόσιμου νερού και αφορά στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου αφαλατωμένου νερού, στο Δήμο Τήνου.

Η επεξεργασία θαλασσινού νερού θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας μονάδας αφαλάτωσης ονομαστικής δυναμικότητας 500κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα, για συνολικό διάστημα δώδεκα (12 μηνών – 4μήνες ανά έτος για τρία χρόνια).

Η μονάδα θα είναι καινούργια και μετά το πέρας της σύμβασης των τριών ετών θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου Τήνου έναντι ενός (1) ευρω

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου Τήνου, 1ος όροφος, στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος στις 12 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:01 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 19/7/2018 την ίδια ώρα στα γραφεία του Δήμου Τήνου ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.