Την Παρασκευή, 15 Ιουνίου και ώρα 17.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. 

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων  και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Α΄ τρίμηνο 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια  : Λ. Ανδροβικ 

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Εισηγήτρια : Λ. Ανδροβικ

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2017  του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Εμμ. Σώχος  

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος 

ΘΕΜΑ 7ο:
Εξέταση αιτημάτων Ταμειακής Υπηρεσίας και Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου .
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 8ο:
Αποδοχή  χρηματοδότησης του έργου  με τίτλο: 
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).  
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 9ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου (ως εταίρο)  σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο του Προγράμματος  «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020] για την Ορθή Διαχείριση των Υδατικών Πόρων  του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με Έμφαση  στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 10ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού 35.000,00 €  για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 11ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου  «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) Σ ΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5 MW ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 12ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Οδικό Δίκτυο Χώρας – Κιονίων – Αγ. Μαρίνας Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια : Λ. Ανδροβικ 

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση της με αριθμό 14/2018 απόφασης του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου  «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση της με αριθμό 156/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και  τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση της με αριθμό 184/2018 απόφασης του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμία του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ.Κ.  Πανόρμου» του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 17ο:
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών χαρών Δήμου Τήνου». 
Εισηγήτρια :  Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 18ο:
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια & εγκατάσταση Βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού του έργου  «Κέντρο Σίτισης & Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνο»”.
Εισηγήτρια :  Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 19ο:
Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κυλικείου κλειστού Γυμναστηρίου  «ΤΗΝΙΑ 1895».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση καταστήματος,  κείμενου εντός πόλεως Τήνου και ειδικότερα κάτωθι της κλίμακος του  Παλαιού Δημαρχείου επί της οδού Γ. Γάφου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 21ο: 
Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» στην εταιρία ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. επί της οδού Λεωφ. Τήνου – Τριποτάμου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 22ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων  στην επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – CAFE BAR – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  του Πέτρου Περαντάκου που βρίσκεται στον οικισμό Πύργος της  Τ.Κ. Πανόρμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 23ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων  στην επιχείρηση «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου»  της εταιρείας DILES AND RINIES E.E. που βρίσκεται στην θέση  «ΛΙΑ» Τριαντάρου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 24ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Λεωνίδα Παλτζόγλου που βρίσκεται στον οικισμό Υστέρνια της  Τ.Κ. Υστερνίων Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 25ο:
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία 
"RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ"  με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ 

ΘΕΜΑ 26ο:
Εξέταση αιτήσεως Ιακώβου Γκύζη σχετικά με διάνοιξη κοινόχρηστου  δημοτικού δρόμου στην θέση «Βαρύ» του Δήμου Τήνου με ίδια μέσα  και έξοδα του αιτούντος.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 27ο:
Εξέταση αιτήσεως Κολιού Επαμεινώνδα σχετικά με χορήγηση άδειας  επέκτασης του φρεατίου ομβρίων υδάτων με ίδια μέσα και έξοδα του αιτούντος.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ 

ΘΕΜΑ 28ο:
Εξέταση αιτήματος σχετικά με διαμόρφωση εισόδου ράμπας σε  κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχείρησης «Κατάστημα Λιανικού Εμπορίου»  του Δελατόλα Φραγκίσκου στην περιοχή Αγκάλη του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ 

ΘΕΜΑ 29ο:
Λήψη απόφασης για ονομασία του κτιρίου που στεγάζεται ο   Παιδικός Σταθμός του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 30ο:
Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0001 με θέμα:  «Έξοδα οργάνωσης αιμοδοσίας για στήριξη της τράπεζας αίματος του Δήμου Τήνου». 
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 31ο:
Απόδοση ποσού 10.000,00 € στο Κέντρο Υγείας Τήνου σύμφωνα  με την 235/9-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ψήφιση  σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια :Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 32ο:
Τροποποίηση σύμβασης με την εταιρεία A.C.E. HELLAS A.E.  Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική και πληροφορική Εταιρεία σχετικά με την  Προμήθεια προγράμματος Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων έργων για τις  ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 33ο:
Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με τον Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ  του  Final Four.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 34ο:
Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγητής : Γ. Ζάρπας

ΘΕΜΑ 35ο:
Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση απορριμματοφόρου  από το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 36ο:
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & Ανακύκλωση  διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 37ο:
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.