Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού 35.000,00 € για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Αναστασία Δεληγιάννη η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύονται ως μια νέα ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας, που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και υλοποιούν στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης. Τα ΣΒΑΚ επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης, του αριθμού ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων κ.α.Αντίθετα από τις συμβατικές τεχνικές προσεγγίσεις του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» δίνουν μεγάλη έμφαση στον άνθρωπο και στη συμμετοχή του στο γίγνεσθαι της πόλης. Ειδικότερα αποβλέπουν στα εξής:

 ο σχεδιασμός για το αύριο της ευρωπαϊκής πόλης να στηρίζεται στους πολίτες.
 στο συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων αστικών παραμέτρων, όπως πολεοδομία, μεταφορές, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, υγεία, ασφάλεια, ενεργειακή κατανάλωση κ.λπ.,
 στο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων βαθμών Αυτοδιοίκησης,
 σε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της κινητικότητας (οικονομικά βιώσιμες και αποδοτικές) και που αποφεύγουν τα δαπανηρά έργα υποδομής,
 στη συνεργασία ομάδων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων (πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων, οικονομολόγων, περιβαλλοντολόγων) και όχι μόνο συγκοινωνιολόγων, όπως συνέβαινε με τις συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες.

Ένα «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», ενώ θα κατευθύνει την μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη της πόλης θα περιλαμβάνει επιχειρησιακό σχεδιασμό έργων άμεσης προτεραιότητας με χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης καθώς και κατανομή δράσεων στις διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016». Για το Δήμο Τήνου έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση 35.000€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 07/2017 ενέκρινε τη συμμετοχή και αποδοχή του Δήμου Τήνου στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε στις 27/01/2017 τους επιλεγμένους προς χρηματοδότηση Δήμους, να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των ΣΒΑΚ, μέχρι την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 12/2018 απόφασή του εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Τήνου κ. Ιωάννη Σιώτο με αναπληρώτρια την κ. Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου για την αποδοχή και υπογραφή παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του ανωτέρω προγράμματος μέχρι τις 29-2-2019.

Στις 19-03-2018 δημοσιεύτηκε η σχετική ανακοίνωση ότι οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ και στη συνέχεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας χρηματοδότησης και εκταμίευσης του ποσού, μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Ένα από τα πρώτα δικαιολογητικά είναι η αποδοχή του ποσού της χρηματοδότησης 35.000€ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την οποία και εισηγούμαστε».

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την θετική γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται τη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 35.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.