Ένταξη πράξης του Δήμου Τήνου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων, έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

Αποφασίστηκε η ένταξη του δήμου Τήνου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Τήνου» συνολικού προϋπολογισμού 191.022,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Τήνου Ν. Κυκλάδων. 

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 | ΠΟΣΟ: 160.000,00€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ | ΠΟΣΟ 31.022,00€
ΣΥΝΟΛΟ| 191.022,00€

Ο Δήμος Τήνου για τη χρηματοδότηση της παραπάνω πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.