Συνεδρίασε και αποφασίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου η έγκριση της διενέργειας απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (διαπραγμάτευση) για την αντιμετώπιση του έντονου φαινομένου της λειψυδρίας αναφορικά με την Προμήθεια 500κυβ. μέτρων πόσιμου νερού ανά ημέρα.

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο ανωτέρω θέμα, της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

Η Τήνος, όπως και όλες οι κεντρικές Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, αντιμετωπίζει φέτος μια πρωτοφανή και έντονη λειψυδρία, λόγω παρατεταμένης ανομβρίας. Από την αρχή της φετινής τουριστικής περιόδου έως σήμερα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπιστεί όσο δύναται περισσότερο το πρόβλημα αυτό στο νησί, καθώς είμαστε αναγκασμένοι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης της Χώρας της Τήνου ,λόγω του ανωτέρω ζητήματος. Τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού Ερμούπολης, που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα αποδεικνύουν ότι ο φετινός χειμώνας χαρακτηρίζεται ως ο πλέον άνυδρος της τελευταίας δεκαετίας. Ο μειωμένος αριθμός των βροχοπτώσεων του 2018 αποτελούν σπάνιο φαινόμενο και η ποσότητα νερού που έχει πέσει το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος) του 2018 είναι η μικρότερη από κάθε άλλο χειμώνα. Ενδεικτικά, η συγκομιδή από το νερό των βροχών στην Ερμούπολη έπεσε – για πρώτη φορά – κάτω από το όριο των 100 χιλιοστών και περιορίστηκε στα 99,6 χιλιοστά. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, καθώς από τα τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ότι η φετινή περίοδος είναι μακράν η χειρότερη και η πλέον άνυδρη, με τα χιλιοστά βροχής να είναι λιγότερα από το 50% του μέσου όρου της δεκαετίας. Δυστυχώς, η Τήνος δεν μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτό το αρνητικό φαινόμενο. Τα αποθέματα νερού, τόσο σε ολόκληρο το νησί όσο και στην Χώρα της Τήνου, επιφανειακά και υπόγεια, έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η στάθμη του ύδατος στο φράγμα της Βακέτας όσο και στην γεώτρηση της Γύρλας είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια 500 κυβικών μέτρων ποσίμου νερού ανά ημέρα, μέσω εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στον χώρο του Εργοστασίου Αφαλάτωσης για το χρονικό διάστημα από 05/08/2018 μέχρι και 14/09/2018.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 ημέρες και δεν δύναται να παραταθεί.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 41110000-3 και συμπληρωματικού CPV 42912340-7.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει καθημερινά τουλάχιστον 500 κυβικά πόσιμου νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή στον χώρο των αφαλατώσεων. Για το λόγο αυτό θα εγκαταστήσει σε χώρο που θα του διατεθεί, μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης, ανάλογης δυναμικότητας την οποία θα διαθέσει στο Δήμο Τήνου για τη λειτουργία της κατά την περίοδο αιχμής. Το παραγόμενο πόσιμο νερό πρέπει να πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές περί ποσίμου νερού. Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, παραμένει ιδιοκτήτης της μονάδας αφαλάτωσης και αναλαμβάνει να την εγκαταστήσει, να την συνδέσει με όλα τα δίκτυα (αναρρόφησης θαλασσινού, απορροής άλμης, πόσιμου νερού, ηλεκτρικό δίκτυο) αξιοποιώντας όλες τις υφιστάμενες υποδομές ιδιαίτερα δε αυτές που αφορούν στην υφισταμένη παροπλισμένη μονάδα δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων ανά ημέρα και να τη θέσει σε πλήρη λειτουργία για παραγωγή 500 κυβικών πόσιμου νερού ανά ημέρα. Επίσης, αναλαμβάνει να λειτουργεί την μονάδα με δικό του προσωπικό και οφείλει να καλύψει και όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης αυτή. Τέλος, υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, να προβεί στην αποσύνδεση και την απομάκρυνσή της με δικά του έξοδα.

Στην περίπτωση αδυναμίας του συστήματος (μονάδα αφαλάτωσης) να δώσει 500 κυβικά μέτρα νερού για μια έως τρεις ημέρες (λόγω απρόβλεπτων, βλάβης κλπ), υποχρεούται να αναπληρώσει την υπολειπόμενη ποσότητα νερού τις αμέσως επόμενες ημέρες ώστε σε επτά (7) συνεχείς ημέρες να έχουν παραδοθεί 3.500 κυβικά μέτρα και τελικά, καθ’ όλη την περίοδο να έχουν παραδοθεί 20.000 κυβικά μέτρα νερού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η ανάθεσης της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010. Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 ημέρες και δεν δύναται να παραταθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Προμήθεια 500 κυβικών μέτρων ποσίμου νερού ανά ημέρα, μέσω εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στον χώρο του Εργοστασίου Αφαλάτωσης

Περισσότερες πληροφορίες»

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.