Με απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα, στο ιστότοπο του Δήμου Τήνου ο δήμαρχος Τήνου αντικαθιστά τον Γεώργιο Τζε (όπου παραιτήθηκε πριν λίγες μέρες) στη θέση του αντιδημάρχου με τον Φίλιππο Οριανό. Όπως αναφέρει η απόφαση:

α. Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ. Δήμου Τήνου: 6938/25.07.2018 αίτηση παραίτησης του κ. Γεώργιου Τζε από τη θέση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος για λόγους που μνημονεύονται σε αυτήν.

β. Ορίζει Αντιδήμαρχο στη θέση του αντικατασταθέντα, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Φίλιππο Οριάνο, χωρίς αντιμισθία, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίστηκαν στις με αριθ. 2/Β/845/01.02.2018 και 9/Β/4974/31.05.2018 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου.

γ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

δ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 2/Β/845/01.02.2018 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Τήνου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με την με αριθ. 9/Β/4974/31.05.2018 απόφαση Δημάρχου.

στ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί τουλάχιστον σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.