ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.900,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αναφερόμενη στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη ότι με την 35774/13-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύτηκε η Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Πύργου Τήνου», συνολικού προϋπολογισμού 46.946,46 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Τήνου.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 : 38.900,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ : 8.046,46 €
ΣΥΝΟΛΟ : 46.946,46 €

Ο Δήμος για την χρηματοδότηση της παραπάνω πράξης θα απορροφήσει πρώτα στους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε όπως λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 38.900,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Πύργου Τήνου», την έγκριση κάλυψης από Ιδίους Πόρους του Δήμου Τήνου της οικονομικής διαφοράς των 8.046,46 € που προκύπτει από το ήδη εγκεκριμένο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ποσό των 38.900,00 € και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.- Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.900,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Πύργου Τήνου».

2.- Την έγκριση κάλυψης από Ιδίους Πόρους του Δήμου Τήνου της οικονομικής διαφοράς των 8.046,46 € που προκύπτει από το ήδη εγκεκριμένο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ποσό των 38.900,00 € και

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.