α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Μίντζα του Χρήστου, ως
εντεταλμένο σύμβουλο, (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί) Ανακύκλωσης – Γειτονιάς,
με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
για την συνεπικουρία στο έργο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος :

  • σε θέματα αποκομιδής και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και
  • σε θέματα καθαριότητας και ευπρεπισμού των συνοικιών της πόλεως Τήνου.

β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

γ. Αποφάσεις που χαράσσουν τη γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

δ. Ο ορισθείς δεν δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Τήνου
Ιωάννης Σιώτος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.