Κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από ενέργειες και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Επάρχου Τήνου και υπεύθυνου για την Κοινωνική Μέριμνα Κυκλάδων, το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα με την αριθμ 80/2018 απόφαση του της 21 Ιουλίου ενέκρινε την ίδρυση παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Κυκλάδων στην Τήνο.

Τα κριτήρια ένταξης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται παρακάτω:


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Περιφερειακής Ενότητας Τήνου

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

-  Ατομικό ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 1.800 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ή συνοικούν μέλος και κατά 3.500 ευρώ για άτομο με αναπηρία 67% (είτε μοναχικό, είτε προστατευόμενο) κατά 7.000,00 ευρώ για άτομο με αναπηρία 80% και (είτε μοναχικό, είτε προστατευόμενο).

- Να μη συμμετέχει σε άλλο «οργανωμένο πρόγραμμα» χορήγησης δωρεάν τροφίμων από φορέα της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου έκτος αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

Β) Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α ( όλα σε φωτοτυπία )
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ θα προσκομίζει κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και για τα
ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατήριο – Άδεια παραμονής
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας και Ε1
5. Έντυπο Ε9 (ακίνητης περιουσίας) και Ε2 (αν υπάρχει),
6. Φορολογικά στοιχεία εξωτερικού για αλλοδαπούς ή βεβαίωση από την αντίστοιχη πρεσβεία περί μη υποβολής φορολογικών στοιχείων στη χώρα προέλευσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,
(ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου)
1. Κάρτα Ανεργίας
2. Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών (σε περίπτωση εργασίας ή και συνταξιοδότησης)
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο.
4. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας
5. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
6. Επιμέλεια τέκνου/ων (σε περιπτώσεις χωρισμού/διάστασης)
7. Βεβαίωση διακοπής από ΟΑΕΕ ή Εφορία (για ελεύθερους επαγγελματίες)
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο φοιτητή & βεβαίωση παρακολούθησης σχολής
9. Οποιοδήποτε ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι θα ενισχύσει το αίτημά του.
10. Σε περίπτωση που δεν θα λαμβάνει τα τρόφιμα ο αιτών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει να υπάρχει θεωρημένη εξουσιοδότηση για άλλο άτομο.

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο ΕΠΑΡΧΕΙΟ - Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Τήνου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από ώρες 10.00 έως 12 μ , μαζί με την αίτηση που χορηγείται από την Υπηρεσία από την Δευτέρα 13/8/2018 .
ΤΗΛ.: 2283361200 .

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.