Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Αγροκτήματος ιδιοκτησίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου στη θέση "Περιβόλια " (κτήμα Τροχάνη), με το σύστημα των πλειοδοτικών σφραγισμένων προσφορών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφασή της από την 24/2018 συνεδρίαση, διακηρύσσει ότι την Παρασκευή 19η Οκτωβρίου 2018 κι ώρα 14:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. στην Τήνο, από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την πενταετή (5) μίσθωση, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα:

-> Ενός (1) κτήματος ιδιοκτησίας Π.Ι.Ι.Ε.Τ., στη θέση «Περιβόλια» (ονομαζόμενο κτήμα "Τροχάνη"), εμβαδού έξι (6) περίπου στρεμμάτων, το οποίο περιέχει παλαιά διώροφη οικία,  βοηθητικό ισόγειο χώρο 20 περίπου τ.μ., ένα (1) κελί, δύο (2) πηγάδια, ξινόδεντρα, ελαιόδεντρα  και κωνοφόρα δέντρα,
με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος τετρακόσια (400,00) €υρώ.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής

1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α΄ πενθήμερο του πρώτου μήνα  κάθε μισθωτικού έτους.

3. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το αγρόκτημα σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, παραμένει εις όφελος του ακινήτου.

4. Ο μισθωτής οφείλει να  να αναφέρει στη Διοικούσα Επιτροπή πράξεις ή ενέργειες τρίτων που βλάπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή και την έκτασή του κτήματος και της ευρισκόμενης σε αυτό   διώροφης οικίας.

5. Αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης αποτελεί μόνο  ο χώρος του κτήματος, του βοηθητικού ισόγειου χώρου και η χρήση των δύο πηγαδιών. Η διώροφη  οικία εξαιρείται ρητώς από την παρούσα σύμβαση και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν  χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

6. Ο μισθωτής οφείλει να οργώνει το κτήμα μία φορά τον χρόνο, να το καλλιεργεί και να το  επιμελείται σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους κοινώς αποδεκτούς κανόνες, περί καλλιέργειας κι επιμέλειας κτημάτων.

7. Ο μισθωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το αγρόκτημα για καλλιέργειες και συλλογή καρπών και οφείλει να περιποιείται και να προφυλάσσει όλα τα υπάρχοντα δέντρα. Υποχρεούται επίσης, να διατηρεί σε καλή κατάσταση τα κτίσματα που χρησιμοποιεί, ενώ δεν δύναται να εγκαταστήσει στο αγρόκτημα καμία αυθαίρετη κατασκευή ή παράνομη χρήση.

8. Κατά το πρώτο μισθωτικό έτος ειδικά, ο μισθωτής οφείλει να απομακρύνει τα υπάρχοντα ξερά κλαδιά από το έδαφος, να κλαδέψει τα δέντρα και  να αποκαταστήσει τις εσωτερικές ξερολιθιές με τις  διασκορπισμένες πέτρες.

9. Περαιτέρω εργασίες βελτίωσης του χώρου, των κτισμάτων ή της περίφραξης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση και με την συμμετοχή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.,  μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής. 

10. Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει:
10.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

  • το προσφερόμενο ποσό ετήσιου μισθώματος,
  • ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα &
  • η χρήση για την οποία προορίζει το κτήμα.

10.2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.
11. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 84200», σε σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: "για τον διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου στη θέση Περιβόλια  – Χώρα Τήνου" και πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18η  Οκτωβρίου 2018.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα κι ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Το πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, υπόκειται στην έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

13. Ο πλειοδότης κι ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.

Για κάθε άλλη πληροφορία,, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 (κ. Ελισσάβετ Δαβίου & κ. Κρυσταλία Βιδάλη).

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., στον Δήμο Τήνου, καθώς και στον τοπικό ηλεκτρονικό Τύπο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.