Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου που πραγματοποιήθηκε στο χωριό του Πύργου αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Νότιο Αιγαίο 2014 -2020» ποσού 1.355.000,00 € για την εκτέλεση του έργου  «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου µεταφοράς νερού (εξωτερικό δίκτυο) από τις πηγές Ζωδεµένης και Λιµοκού έως και τις κεντρικές δεξαµενές των Τ.Κ. Υστερνίων, Καλλονής και Πανόρµου για σύνδεση των οικισµών µε τις ανωτέρω πηγές ύδατος. Το συνολικό µήκος των αγωγών θα είναι περίπου 17.345 µ. Το έργο περιλαµβάνει επίσης την κατασκευή διθάλαµης δεξαµενής συλλογής / αποθήκευσης νερού 100 κυβικών µέτρων µε θάλαµο δικλείδων µε δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης, και ενός αντλιοστασίου µε χωρητικότητα υγρού θαλάµου 28,175 κ.µ. τα οποία θα κατασκευαστούν εντός δηµοτικών εκτάσεων

Tο συνολικό έργο των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης αποτελείται από τρία τµήµατα:

Α. Το «Κοινό Τµήµα» της µεταφοράς του νερού από τις πηγές Λιµοκού 1 και Ζωδεµένης µέσω Α/Σ σε δεξαµενή πολλαπλής λειτουργίας ανάντη των πηγών, το οποίο περιλαµβάνει φρεάτια συλλογής νερού πηγών Λιµοκού 1 και Ζωδεµένης, βαρυτικό αγωγό µήκους 232 µέτρων για την µεταφορά της παροχής των πηγών Λιµοκού 1 στο Α/Σ της Ζωδεµένης, βαρυτικό αγωγό µήκους 33 µέτρων για τη µεταφορά της παροχής των πηγών Ζωδεµένης στο Α/Σ, δεξαµενή φόρτισης - µερισµούαναρρύθµισης και Α/Σ µε χωρητικότητα υγρού θαλάµου 28,175 κ.µ., και καταθλιπτικό αγωγό µήκους περίπου 675 µέτρων, ο οποίος θα παραλαµβάνει το νερό από το Α/Σ και θα το µεταφέρει στη δεξαµενή της Ζωδεµένης,

Β. Το «Ανατολικό Τµήµα» µέσω του οποίου µεταφέρονται οι ποσότητες νερού από τις πηγές (µέσω της κοινής δεξαµενής προς την Τ.Κ. Καλλονής, το οποίο περιλαµβάνει υπόγειο βαρυτικό αγωγό 4.000 µέτρων, υπόγειο φρεάτιο πιεζόθραυσης Καλλονής, και Η/Μ εξοπλισµό που εγκαθίσταται στην υφιστάµενη δεξαµενή Καλλονής (όγκου 500 κ.µ.), και

Γ. Το «∆υτικό Τµήµα» µέσω του οποίου µεταφέρονται οι ποσότητες νερού που µπορούν να παραλάβουν οι Τ.Κ. Υστερνίων και Πανόρµου και περιλαµβάνει (α) υπόγειο αγωγό µήκους 5.390 µέτρων για την µεταφορά νερού προς Υστέρνια, και (β) υπόγειο αγωγό µεταφοράς νερού προς Πανόρµο, αποτελούµενο από βαρυτικό αγωγό µήκους 1.749 µέτρων, ο οποίος ξεκινάει από τη δεξαµενή Ζωδεµένης, βαρυτικό αγωγό µήκους 1.210 µέτρων, ο οποίος παραλαµβάνει τη συνεχή παροχή των πηγών Λιµοκού 2 σε κατάλληλο φρεάτιο µε δικλείδα, δύο φρεάτια πιεζόθραυσης, βαρυτικούς αγωγούς συνολικού µήκους 3.266 µέτρων, και Η/Μ εξοπλισµό που προστίθεται στην υφιστάµενη δεξαµενή Πανόρµου.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.