Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 10/10-10-2018, θέμα 4ο πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου να παραστούν στην Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου στην Ξυνάρα στις 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Θέμα 1ο: Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2017, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2017, γ) έκθεσης διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2017 και δ) έκθεσης ελέγχου εποπτικού συμβουλίου χρήσης 2017

Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεων 2017

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2017

Θέμα 4ο: Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018

Θέμα 5ο: Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2018

Θέμα 6ο: Συζήτηση και προτάσεις για ενέργειες του συνεταιρισμού για το παστούρωμα των ζώων

Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.